Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Blijven in de zuivere waarheid

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 13

Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;

(Mattheüs 7:24)

Blijven in de zuivere waarheid
We leven in een tijd dat het steeds urgenter en noodzakelijker wordt om het absolute gezag en de superioriteit van de Bijbel te benadrukken, boven iedere andere bron van openbaring of doctrine (leerstelling). Al eerder wees ik op de grote, wereldwijde uitstorting van de Heilige Geest in de laatste dagen en op de verschillende bovennatuurlijke manifestaties die deze uitstorting zullen begeleiden.
De Schrift waarschuwt ons echter ook dat tegelijk met deze toenemende activiteit en manifestatie van de Heilige Geest er parallel hieraan een toenemende activiteit zal zijn van de satanische en demonische machten, die altijd zullen trachten Gods volk en Zijn plan met deze aarde af te remmen en te bestrijden.
Sprekend over deze zelfde eindtijd, waarschuwt Christus zelf ons in Mattheüs 24:23-25 met de volgende woorden: Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de ​Christus​ of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!
Op dezelfde manier waarschuwt Paulus ons in 1 Timotheüs 4:1-3: Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.
Paulus waarschuwt ons er hier voor dat er in die dagen een sterke toename zal zijn van de propaganda van valse leerstellingen en erediensten, en dat de onzichtbare oorzaak hierachter de activiteit zal zijn van verleidende geesten en demonen. Als voorbeeld noemt hij religieuze leerstellingen en praktijken die een onnatuurlijke en niet-bijbelgetrouwe vorm van ascese inhouden met betrekking tot eten en het normale huwelijksleven. Paulus wijst erop dat de beste beveiliging tegen misleiding door deze religieuze dwalingen is ‘te geloven en de waarheid te kennen’, dat is, de waarheid van Gods Woord.
Door deze goddelijke standaard van de waarheid worden we in staat gesteld om elke vorm van satanische misleiding en dwaling te ontdekken en te verwerpen. Maar voor de mensen die een religie hebben zonder het gezonde geloof en kennis van wat de Schrift leert, zijn dit hachelijke tijden.
Vader, dank U wel voor Uw Woord, de Bijbel, die vol is van leven en Uw waarheid, die diep in mijn leven doorwerkt om elke leugen van de vijand te detecteren, teniet te doen en die mijn leven behoudt op Uw weg. Ik ben zo dankbaar voor de beschermende werking van Uw Woord in mijn leven. Ik loof U hiervoor. Amen.