Shop Doneer

Blindedarmontsteking

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 106

U zult de Heere, uw God, ​liefhebben​ met heel uw ​hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Mattheüs 22:37-39)
Blindedarmontsteking
Er was eens man die naar de dokter ging met klachten over buikpijn. Na een kort onderzoek stelde de dokter vast dat het probleem van de man ‘appendicitis’ was.
‘Appendicitis?’ zei de man, ‘Wat is dat?’
‘Appendicitis,’ legde de dokter uit, ‘is een toestand van irritatie of ontsteking van de appendix, de blindedarm.’
‘O,’ zei de man toen hij deze uitleg hoorde, ‘ik heb nooit geweten dat ik een blindedarm had, laat staan dat die ontstoken kon zijn..!’
Op een vergelijkbare manier zijn veel christenen zich bewust van een diepgeworteld probleem in hun geestelijke ervaring - een probleem dat tot uitdrukking komt in symptomen als onstabiliteit, onzekerheid, gebrek aan veiligheid, gemis van vrede. Als men zulke christenen zou vertellen dat de grondoorzaak van hun probleem ligt in een gebrek aan begrip van fundamentele Nieuwtestamentische leringen, zoals het verband tussen ‘geloof’ en ‘werken’, of tussen ‘wet’ en ‘genade’, dan zouden ze bekennen: ‘Oh, tot vandaag heb ik nooit geweten dat het Nieuwe Testament iets over die dingen te vertellen had!’
We kunnen nu een korte schets geven van de conclusies die we in de afgelopen weken hebben getrokken in de bestudering van deze twee onderwerpen.
Ten eerste: verlossing wordt alleen door geloof ontvangen - geloof in Christus’ volbrachte verzoeningswerk - zonder welke menselijke werken dan ook.
Ten tweede: het geloof dat verlossing brengt, komt daarna altijd tot uitdrukking in daarbij behorende werken – dus in daarmee overeenstemmende daden.
Ten derde: de werken waardoor ‘zaligmakend geloof’ tot uitdrukking komt, zijn geen werken der wet. De gerechtigheid die God eist wordt niet verkregen door het houden van de wet van Mozes.
Deze conclusie leidt ons natuurlijk tot een volgende vraag: Als zaligmakend geloof niet tot uitdrukking komt in het houden van de wet, waarin dan wél? Wat zijn dan de juiste daden die wij mogen verwachten in het leven van ieder die zaligmakend geloof in Christus belijdt?
Het antwoord op deze vraag en tegelijkertijd de sleutel tot het begrijpen van het verband tussen wet en genade, wordt door Paulus gegeven in Romeinen 8:3-4: Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de ​zonde, en de ​zonde​ veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
De sleutel is hier: opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons – waarbij het woord ons duidt op door de Geest geleide christenen. Het is niet de wet zélf die in christenen vervuld moet worden, maar de eis van de wet. Wat wordt er bedoeld met deze woorden de eis van de wet? Dat bestuderen we morgen.


Vader, wat is het heerlijk om te groeien in kennis en in geloof en vertrouwen op Uw heerlijke levende Woord. U maakt zelf Uw doelen met mij zichtbaar, zodat ik in de kracht van Jezus een weg tot het leven mag zijn in een stervende wereld! Halleluja! Dank U wel! Amen.