Shop Doneer

Bovennatuurlijk getuigenis door de kracht van de Geest

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 241


God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.
Hebreeën 2:4

Bovennatuurlijk getuigenis door de kracht van de Geest

Dat de zalving van de Heilige Geest verantwoordelijk was voor de bovennatuurlijke bevestiging van Christus’ bediening wordt ook door Petrus bevestigd in het boek Handelingen. In Handelingen 2:22 spreekt Petrus tot de Joden over Jezus: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft...
Petrus wijst erop dat de wonderen en tekenen in de bediening van Jezus tot doel hadden om de goddelijke oorsprong en de autoriteit van Zijn bediening te bewijzen.
Wanneer hij tot heidenen spreekt in het huis van Cornelius, vertelt Petrus over de bediening van Jezus, in Handelingen 10:38: ...hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.
Petrus schrijft de bovennatuurlijke bediening en genezingskracht van Jezus hier specifiek toe aan de zalving van de Heilige Geest, die op Hem was.
Zoals het was in de bediening van Jezus zelf, zo was het ook in de bediening van de discipelen. Voor de Pinksterdag was er een zekere mate van het bovennatuurlijke in hun bediening. Markus 6:12-13 geeft de volgende beschrijving van de eerste twaalf discipelen die door Jezus waren uitgezonden: En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren. En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond.
Lukas 10:17 beschrijft de bediening van de zeventig discipelen die later door Jezus werden uitgezonden: De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen.
We zien dus dat zelfs tijdens de aardse bediening van Jezus Zijn discipelen in zekere mate deel hadden aan het bovennatuurlijke van die bediening ten opzichte van de zieken en de bezetenen. Maar dit was op strikt beperkte schaal. Na de Pinksterdag kwamen de discipelen echter onmiddellijk in een volledige, bovennatuurlijke bediening van zichzelf, waarin zij voor wonderen niet langer afhankelijk waren van de lichamelijke nabijheid van Jezus op aarde.
Als gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest, werd onmiddellijk een van de vijf door Jezus in Markus 16 beloofde bovennatuurlijke tekenen zichtbaar: ‘zij begonnen allen in andere (of nieuwe) tongen te spreken.’ Het volgende hoofdstuk van Handelingen vermeldt de wonderbaarlijke genezing van de verlamde man aan de Schone Poort.
Daarna is de rest van het boek Handelingen een ononderbroken verslag van bovennatuurlijke getuigenissen, die God door de Heilige Geest verleende aan de boodschap en de bediening van de discipelen. Dit bovennatuurlijke getuigenis aan hun bediening wordt opgesomd in Hebreeën 2:4, dat we eerder deze week al lazen: God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.
Hemelse Vader, dank U wel dat U ook in deze tijd nog getuigenis geeft van Uw aanwezigheid in ons leven door bovennatuurlijke wonderen en tekenen. Vader, helpt U mij om in Jezus naam ook gebruik te maken van dit soort bovennatuurlijke mogelijkheden die U ons gegeven hebt om Uw liefde te delen. Amen.