Shop Doneer

Christus de rots

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 2

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
(1 Korinthiërs 3:11)

Christus de rots
Wat is dan het door God aangewezen fundament voor het leven van een christen? Het antwoord hierop wordt duidelijk gegeven door Paulus in 1 Korinthiërs 3:11: Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.Petrus bevestigt dit ook in zijn eerste brief, in 1 Petrus 2:6, waar hij van Jezus Christus zegt: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is.Het Schriftwoord dat Petrus hier citeert, vinden we in Jesaja 28:16, waar staat: Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg ten grondslag in Sion een steen, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is.Het Oude en Nieuwe Testament stemmen dus overeen wat dit belangrijke feit betreft: het waarachtige fundament van het leven van een christen is Jezus Christus zelf - niets en niemand anders; geen geloofsbelijdenis, geen kerk, geen denominatie, geen dienstboek of liturgie. Het enige fundament is Jezus Christus zelf - en een ander fundament kan niemand leggen.In dit verband is het verhelderend om ook de woorden van Jezus zelf te bekijken. In Mattheüs 16:13-18 lezen we het volgende gesprek tussen Jezus en Zijn discipelen:Toen ​Jezus​ gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: ​Johannes de Doper, en anderen: ​Elia, en weer anderen: ​Jeremia​ of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon​ ​Petrus​ antwoordde en zei: U bent de ​Christus, de Zoon van de levende God. En ​Jezus​ antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, ​Simon​ Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u ​Petrus​ bent, en op deze petra zal Ik Mijn ​gemeente​ bouwen, en de ​poorten​ van de hel zullen haar niet overweldigen.Nu wordt er soms gesuggereerd dat deze woorden van Jezus betekenen dat de apostel Petrus de rots is waarop de christelijke kerk gebouwd zal worden en dat dus Petrus in zekere zin het fundament is van het christendom, in plaats van Christus zelf. De Bijbel leert ons echter duidelijk dat er geen ander fundament is dan Jezus Christus; Hij is de enige rots waarop wij (ons levenshuis) bouwen.

Heer Jezus, dank U wel dat U het kostbare fundament bent waarop ik mijn leven heb gebouwd. Bescherm mij ervoor, Heer, om in mijn leven nooit mijn vertrouwen te stellen in andere personen of dingen dan U, die de kostbare hoeksteen bent waarop mijn levenshuis is gebouwd. Amen.