Shop Doneer

Christus heeft het handschrift uitgewist

Leestijd: 1 min.
De Pijlers - dag 96

Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
(Johannes 1:17)

Christus heeft het handschrift uitgewist
De waarheid, dat aan de wet als middel tot gerechtigheid een einde kwam door het verzoenend sterven van Jezus aan het kruis, wordt opnieuw door Paulus verklaard in Kolossenzen 2:13-14:
En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
Hier zegt Paulus, dat God door de dood van Christus het handschrift dat met zijn bepalingen tegen ons getuigde, heeft uitgewist en het heeft weggenomen.
Paulus spreekt hier niet over het uitwissen van de zonden, maar over het uitwissen van de bepalingen. Deze ‘bepalingen’ zijn de bepalingen van de wet, die tussen God en degenen stond die haar hadden overtreden. Die overtredingen moesten daarom weggedaan worden, voordat God genade en vergeving kon schenken. Het woord ‘bepalingen’ duidt hier op het hele wetssysteem dat God via Mozes had verordend, inclusief dat bijzondere gedeelte van de wet dat wij meestal ‘de tien geboden’ noemen.
Dat dit ‘uitwissen’ ook de tien geboden omvat, wordt bevestigd door wat Paulus twee verzen verderop zegt in Kolossenzen 2:16: Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan, of sabbatten.
De woorden ‘Laat dus…’ aan het begin van deze tekst, duiden op een direct verband met wat twee verzen eerder is gezegd: het uitwissen van de inzettingen van de wet door de dood van Christus.
Dit bevestigt wat we al eerder hebben vastgesteld, namelijk dat de wet, inclusief de tien geboden, één compleet systeem is, dat als geheel staat of valt… Als een middel om gerechtigheid te verkrijgen, werd ze door Mozes geïntroduceerd als één, compleet systeem. Als één, compleet systeem werd het weggedaan door Jezus Christus.

Heer Jezus, dank U dat U het complete wetssysteem hebt weggedaan, zodat we door Uw offer aan het kruis compleet vrij zijn van elke veroordeling door de wet, en we in vrijheid mogen leven tot eer en verheerlijking van Uw naam Heer Jezus. Amen.