Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Christus of Messias

Leestijd: 3 min.

Als we al deze titels van Jezus samenvoegen en nadenken over hun betekenis, dan krijgen we een steeds completer beeld van wie Jezus werkelijk is. Daarom gaan we verder met nog een andere titel, die net zo eenvoudig is als betekenisvol: Christus.

Christus en Messias betekenen hetzelfde

Sommige mensen realiseren zich niet dat Christus een titel is. Laten we even kijken naar de achtergrond van dat woord. Het is afkomstig van het Nieuwtestamentische Griekse woord christos, wat betekent 'gezalfde', oftewel 'gezalfd zijn met olie'.

Christos is echter de weergave van een woord dat in het Oude Testament ook al bekend was in het Hebreeuws, namelijk mashiach, wat precies hetzelfde betekent, 'gezalfde'. In het Nederlands is dit woord veranderd naar Messias.

Dus de titels Christus in het Nieuwe Testament en Messias in het Oude Testament betekenen hetzelfde en wijzen naar één en dezelfde persoon, Jezus. Het is opmerkelijk dat veel christenen zich niet realiseren dat Christus precies hetzelfde is als Messias. En het is net zo opmerkelijk dat veel Joden zich niet realiseren dat Messias hetzelfde is als Christus. Maar welke titel we ook gebruiken, we bedoelen de Gezalfde.

Laten we kijken naar de boodschap die door de engel aan de herders werd gegeven in de tijd van Jezus' geboorte. De engel zei: ...namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. (Lukas 2:11)

De Redder is dus de Christus, de Gezalfde. Dit was de vervulling van Gods eeuwige belofte aan Israël, dat Hij hen op een dag de Gezalfde zou sturen, die twee dingen zou zijn: bevrijder en koning. Dit was voor de Joden een bekend idee, zoals we zullen zien uit de volgende voorbeelden.

Gezalfd om te bevrijden en te heersen

In het boek Richteren lezen we hoe God mannen, die Hij had uitgekozen, stuurde om in een bepaalde periode bevrijders en heersers te zijn voor het volk Israël. Elk van die richters dankte zijn vermogen om te bevrijden aan de zalving van de Heilige Geest die op hem of haar rustte. Daarna, toen God het volk Israël koningen gaf, omdat het volk daar zelf om gevraagd had, werden die koningen apart gezet door een ceremonie van zalving met olie. Dit gold ook voor Israëls eerste koning, Saul.

Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? (1 Samuel 10:1)

Om de leider te kunnen zijn over Gods eigendom, moest een man gezalfd zijn met olie. De olie is natuurlijk een beeld van de Heilige Geest. Dit komt nog duidelijker naar voren in het geval van Israëls tweede koning, David. In 1 Samuel 16:13 lezen we: Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem (David) te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan.

In het tweede deel van het vers zien we prachtig wat het effect is van zalving: En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. In overeenstemming hiermee is Christus, of de Messias, degene die gezalfd werd met kracht van de Heilige Geest om de bevrijder en heerser te zijn, voor Israël en voor ieder die Hem aanneemt als Messias.

Gebed van de dag

Heer Jezus, vandaag doe ik voorbede voor Uw volk Israël, dat ook zij U zullen herkennen als de Messias, de Gezalfde die gezonden is om te redden, te bevrijden en regeren.

Gebed voor DPM wereldwijd

AUSTRALIË

Tijdens de piek van het coronavirus hier hebben zowel nieuwe als bekende klanten een verscheidenheid aan boodschappen van Derek aangeschaft in verschillende vorm, vooral boeken. Bid dat dit onderwijsmateriaal hen zal helpen dichter bij God en Zijn Woord te komen.