Shop Doneer

Christus vervulde de wet door Zijn dood

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 104

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.
(Galaten 3:24)

Christus vervulde de wet door dood
Gisteren lazen we hoe Jezus Christus de wet heeft vervuld door hem volledig te onderhouden. Hij heeft de wet ook nog in een ander opzicht vervuld, namelijk door Zijn verzoenende dood aan het kruis. Petrus spreekt hiervan in 1 Petrus 2:22-24. Doelend op Christus, zegt Petrus:
Hij, die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; ...Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven...
Zelf zonder zonde, nam Christus de zonden op zich van al diegenen die onder de wet geweest waren, en betaalde toen ten behoeve van hen de uiteindelijke prijs van de zonde: de dood. Nu de volle prijs door Christus betaald was, werd het voor God mogelijk om, zonder iets af te doen van Zijn Goddelijke gerechtigheid, volledige en vrije vergeving te bieden aan allen die, door geloof, voor zichzelf Christus’ verzoenende dood zouden aannemen.
Christus vervulde de wet dus eerst door Zijn leven van volmaakte gerechtigheid, en ten tweede door Zijn verzoenend sterven. Daardoor verschafte Hij genoegdoening aan de rechtvaardige eis van de wet ten behoeve van allen die haar niet volkomen onderhouden hadden.
Ten derde vervulde Christus de wet doordat Hij in zichzelf elk profetisch in de wet voorzegd kenmerk verenigde. Al aan het begin van Jezus’ aardse bediening, in Johannes 1:46, lezen we hoe Filippus tegen Nathanaël zei:
Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.
Na Christus’ dood en opstanding, lezen we opnieuw in het Evangelie van Lukas 24:44 hoe Hij zelf tegen hen zei:
En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.
We ontdekken dus dat Christus de wet op drie manieren vervuld heeft: ten eerste, door Zijn volmaakte leven; ten tweede, door Zijn verlossende dood en opstanding; ten derde, door alles te vervullen wat de wet voorzegde en voorafschaduwde betreffende de Verlosser en Messias die komen zou.

Machtige Heer, grote Verlosser, dank U dat U mij voor altijd heeft vrijgemaakt van de veroordeling door de wet, doordat U simpelweg de volle prijs betaalde voor mijn onvermogen om Gods rechtvaardige wet te onderhouden. Amen.