sluit
Shop Doneer

Dagelijks brood en water...

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we hoe het volk Israël eerst geleid werd door het water van de Rode Zee (beeld van de doop) en vervolgens kwam Gods heerlijkheid zelf bij hen verblijven door de doop in de wolk (beeld van de doop met de Geest). Dag aan dag werd het volk geleid door dezelfde wolk die over hen was gekomen aan de oever van de Rode Zee. Overdag bood deze wolk bescherming tegen de hitte van de zon, en 's nachts voorzag de wolk het volk van licht in het donker. Ook hield deze wolk de vijand op afstand. Wat een prachtig beeld van de Heilige Geest, die zowel onze gids is als onze trooster, en ook onze beschermer als de vijand ons belaagt.

Op hun reis door de woestijn aten alle Israëlieten hetzelfde geestelijke voedsel en allen dronken dezelfde geestelijke drank. Het voedsel dat de Israëlieten aten, was het manna dat iedere morgen met de dauw mee kwam. In Mattheus 4:4 wijst Jezus Zijn discipelen op het geestelijke voedsel dat God heeft bereid voor Zijn kinderen vandaag: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Voor Gods kinderen vandaag komen geestelijke kracht en gezondheid eveneens door regelmatige, dagelijkse voeding vanuit Gods Woord, de Bijbel. In Johannes 7:37-39 zegt Jezus:

Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.

Iedere wedergeboren christen in wie de Heilige Geest woont, heeft in zichzelf een onuitputtelijke fontein van levend water. Op onze levensreis hangt onze geestelijke gezondheid en ons welzijn af van onze dagelijkse voeding uit Gods Woord, èn het dagelijks drinken uit de fontein van de Heilige Geest die in ons woont. Vanuit mijn eigen ervaring als kind van God heb ik geleerd dat dit gebeurt door een dagelijkse intieme omgang met de Heer; voeding vanuit Zijn Woord, en daarop reageren met gebed en aanbidding, volgens de aanwijzingen van ons hart zoals de Heilige Geest het ons ingeeft. Het beeld van manna, waarin God de Israëlieten voorzag op hun reis door de woestijn, en het feit dat het dagelijks verzameld moest worden, is voor mij erg gaan leven. Deden de Israëlieten dit niet, dan zou de hitte van de opkomende zon het manna doen smelten. Ook voor ons is het belangrijk dat we ons vroeg op de dag voeden met Gods Woord, voordat de hitte van aardse beslommeringen en verantwoordelijkheden het manna doet smelten. Vanaf de Rode Zee was het de wolk die de Israëlieten op hun reis door de wildernis leidde. Dit illustreert ook prachtig Paulus' woorden uit Romeinen 8:14: Allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Mijn doel met onze studie in de afgelopen periode is geweest je toe te rusten en voor te bereiden op de reis die voor je ligt. Ik hoop dat je diep doordrongen bent geraakt van de enorme prijs die Jezus voor jou heeft betaald met Zijn kostbaar bloed, en de geweldige, veelzijdige geestelijke rijkdommen die Hij door Zijn offer beschikbaar heeft gemaakt. Mijn gebed voor jou is, dat je een goede reis zult hebben, vol overwinning. Op een dag zullen we elkaar van aangezicht tot aangezicht ontmoeten in onze hemelse erfenis.

Heer, in mijn levensreis hangt mijn geestelijke gezondheid en welzijn af van mijn dagelijkse voeding uit Uw Woord, èn van het dagelijks drinken uit de fontein van de Heilige Geest die in mij woont. Help mij hiernaar te leven, te eten en te drinken van Uw Woord en Geest, zodat ik groei en veilig aankom in het Beloofde Land. Amen.