Shop Doneer

Dankbaar voor ons erfdeel

Leestijd: 2 min.
Thema: Geestelijke strijd
Gisteren leerden we dat de praktijk van het uitdrijven van demonen de superioriteit van Gods Koninkrijk over de machten der duisternis laat zien. Demonen worden immers niet op ons eigen gezag uitgedreven, maar op het gezag van het Koninkrijk van God, in de naam van Jezus, de Koning der Koningin en de Heer der Heren.
Paulus bevestigt het bestaan van de twee koninkrijken en de overwinning van Gods Koninkrijk in Kolossenzen 1:12-14:
..en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht (machtsgebied of domein) der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
Hier zien we dus opnieuw de twee koninkrijken: het koninkrijk van licht dat ons erfdeel is, maar ook het domein van de duisternis. Het woord dat hier vertaald is met macht (domein) is het Griekse woord exousia, wat ‘autoriteit’ betekent. Met andere woorden, of we het nu leuk vinden of niet, satan heeft autoriteit. Hij is de heerser van een rijk waarvan de Bijbel het bestaan erkent. Deze twee koninkrijken zijn verwikkeld in een strijd op leven en dood, en dat conflict is in onze dagen tot een climax aan het komen.
In de tekst uit Kolossenzen 1 worden we opgeroepen om de Vader te danken met blijdschap. Onze bewustheid van de geestelijke strijd waar wij in Christus bij betrokken zijn, hoeft ons dus niet te vervullen met moeite en zwaarte. Nee, in onze worsteling mogen we vol blijdschap zijn, omdat de Vader ‘ons als heiligen heeft klaargemaakt voor een heerlijk erfdeel in Zijn Koninkrijk van het Licht. Onze strijd tegen de duisternis betekent dus niet dat wij zelf in het duister – in allerlei donkere, vertwijfelde gedachten moeten gaan zitten. Integendeel, ‘Hij heeft ons verlost’! We zijn in Jezus’ overwinning uit de invloedssfeer, uit de autoriteit van de duisternis gehaald, en overgebracht in een nieuw Koninkrijk… Dat van de Zoon van Gods liefde, in wie jij en ik vergeven zijn van al onze zonden, en verlost zijn in Hem!
Ik weet niet hoe het is met U, maar deze tekst lezend, kan ik niet anders dan vol worden van blijdschap! Ook al is er strijd, ook al is de duisternis soms zichtbaar… ik ben onder Zijn heerschappij en onder de macht van de zonde vandaan gehaald en ben in Jezus Christus verzoend met God de Vader!
Vader, dank U wel, dat midden in de geestelijke strijd waarin U een rol voor mij heeft en bovendien een complete wapenrusting, ik mag leven in blijdschap! Ik ben door U toegerust voor mijn erfdeel als een heilige in Uw Koninkrijk van het Licht… Amen.