Shop Doneer

Dankzegging

Leestijd: 1 min.
Er is ligt geweldige kracht in dankzegging. Niet alleen zet het de wonderkracht van God vrij, maar nadat deze kracht in werking is gezet, is onze dankbaarheid ook de verzegeling van de zegen die we ontvangen hebben.
En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn de tien niet gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden (Lukas 17:12-29).
Alle tien de melaatsen waren lichamelijk genezen. Maar met de ene die terugkwam om Jezus te bedanken gebeurde iets extra's. Jezus zei: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Het woord 'behouden' hier is sozo. Ook hier betekent dit woord veel meer dan alleen lichamelijke of tijdelijke voorziening van God. Het is een woord voor redding en verlossing, waar alles in besloten ligt: genezing, bevrijding, herstel en eeuwig behoud.
Er was één belangrijk verschil tussen de verschillende melaatsen. Negen werden lichamelijk genezen. Maar de tiende die terugkwam om zijn dankbaarheid te uiten, werd niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk gezond; zijn ziel werd gered. Hij kwam recht voor God te staan, voor eeuwig. De negen anderen ontvingen een gedeeltelijke en tijdelijke zegen; de tiende ontving volkomen, permanente zegen. Het verschil werd bepaald door de dankbaarheid die hij uitte. Laten ook wij leven vanuit constante dankbaarheid.

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Dankzegging brengt volkomen, permanente zegen met zich mee - ik neem daarom een grondhouding van dankbaarheid aan, zoals Uw Woord voorschrijft. Ik proclameer dat Jezus werd verwond zodat ik genezen kan worden. Amen.