Shop Doneer

De aard van geestelijke gaven

Leestijd: 2 min.

Geloof, zoals het beschreven wordt in het Nieuwe Testament, heeft verschillende aspecten. De kern ervan komt altijd overeen met de definitie die we lazen in Hebreeën 11:1: een vaste grond van de din­gen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Deze kern, de aard van geloof, komt tot uitdrukking in verschillende, maar onderling samenhangende verschijningsvormen. De drie hoofdvormen kunnen als volgt gede­finieerd worden:

1. Geloof als (genade-)gave

2. Geloof als vrucht

3. Geloof waar je door (of 'uit') leeft

We zullen de komende dagen eerst het karakter van geloof als (genade)gave onder­zoeken.

In 1 Korinthiërs 12 behandelt Paulus de gaven van de Heilige Geest. Hij begint het hoofdstuk met de opmerking: Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders (en zusters), wil ik niet dat u onwetend bent. Vervolgens geeft hij in vers 7 tot 11 een lijst van negen afzonderlijke gaven:

Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt, zoals Hij wil.

De Heilige Geest Zelf, die in een gelovige woont, is onzichtbaar. Maar doordat deze gaven functioneren door een gelovige, wordt de werking van de Heilige Geest herkenbaar voor menselijke zintuigen. Bij elke gave die we hier zien, zijn de resultaten waarneembaar met de zintuigen; ze kunnen gezien of gehoord of gevoeld worden.

Omdat deze gaven geen manifestaties zijn van de eigen persoonlijkheid van de gelovige, maar van de Heilige Geest (een Persoon) ín de gelovige, zijn al deze gaven boven­natuurlijk van karakter. Bij elk van deze gaven liggen de resultaten die ze voortbrengen op een hoger niveau dan de gelovige ooit vanuit zijn eigen bekwaamheid zou kunnen bereiken.

Elk resultaat is alleen maar mogelijk door een regelrechte bovennatuurlijke werking van de Heilige Geest.

Paulus stelt twee belangrijke praktische punten vast omtrent deze gaven. Allereerst worden deze gaven uitsluitend toebedeeld naar de wil van de Heilige Geest, in overeenstem­ming met zijn soevereine bedoelingen voor het leven van iedere gelovige. Menselijke wil of prestaties vormen geen basis voor het ontvangen van deze geestelijke gaven. Ten tweede worden zij aan een ieder gegeven tot wat nuttig is voor allen, voor een nuttig, praktisch doel. Zoals de Bijbelleraar Bob Mumford het uitdrukte: ,,De gaven van de Geest zijn werktuigen, geen speelgoed.''Gebed van de dag

Heilige Geest, ik strek mij uit naar het ontvangen van die gaven die U voor mij heeft. Gaven, die Uw aanwezigheid in mij zichtbaar maken en resultaten voortbrengen op een veel hoger niveau dan ik zelf zou kunnen bereiken. Dank U wel dat ik niet zelf hoef te zoeken naar gaven, maar dat U ze aan mij geeft naar Uw wil, en dat ik ze mag leren gebruiken ten nut van anderen. Heilige Geest, ik ben bereid U door mij heen zichtbaar te laten zijn. Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

MACEDONIË

Blijf bidden voor onze vertaler Katerina en redacteur Emilija, die doorgaan met werken aan nieuwe boeken in de Macedonische taal. Ze hebben kracht, wijsheid en bescherming van de Heer nodig waar ze Dereks onderwijs naar dit land helpen brengen.