Shop Doneer

De complete erfenis

Leestijd: 2 min.
Thema: Overvloedige rijkdom

Als we kinderen van God worden, dan worden we ook Zijn erfgenamen; net als in het natuurlijke leven. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Er is overigens wel een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat we bereid zijn te delen in Zijn lijden. Als we de erfenis met Christus willen delen, zullen we ook moeten deelhebben aan het lijden. Weet je nog dat de parel ontstaat tengevolge van irritatie? De parel is een product van lijden.
We moeten goed begrijpen wat het betekent om mede-erfgenamen te zijn. Het betekent namelijk niet dat we allemaal een klein stukje van de totale erfenis krijgen. Nee, Jezus – de eerste Zoon – heeft de totale erfenis en wij delen die hele erfenis met Hem. Ieder van ons heeft recht op de totale erfenis die Jezus toebehoort. De wet van Gods Koninkrijk is delen. We hoeven onze portie dus niet bij elkaar te graaien, maar we delen samen alles wat God de Vader en Christus de Zoon bezitten.
Jezus vertelt in Johannes 16:13-15 wat die erfenis inhoudt en hoe we er meer over te weten kunnen komen. Hij spreekt daar over de komst van de Heilige Geest.
Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid; want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is van Mij, daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.
Alles wat de Vader toebehoort, behoort toe aan de Zoon. En de Heilige Geest zal het allemaal aan ons openbaren. Houd dus goed in de gaten dat de Heilige Geest de beheerder is van de erfenis. Als we geen goede relatie hebben met de Heilige Geest en geen gemeenschap met Hem hebben, dan kunnen we in theorie misschien Koningskinderen zijn, maar we zullen toch moeten leven als armen en bedelaars, omdat we geen toegang hebben tot onze erfenis.
De erfenis is alles wat God de Vader en Christus de Zoon bezitten. Zij delen hun bezit samen en wij delen dat weer met Hen. Dat is de volheid die God voor ons heeft bedoeld, in Christus. Hij is niet gierig, niet zuinig en ook niet wettisch (de gedachte van: ‘als je goed je best doet, dan krijg je wat…’) Nee, God is ruimhartig, onbegrijpelijk, overvloedig, buitengewoon!

Vader, Zoon en Geest ik prijs U! Omdat de Heilige Geest van God de beheerder is van mijn erfenis, wil ik groeien in heiligheid, in elk facet van mijn leven. En ik wil leren relatie met U te hebben Heer, door Uw Heilige Geest. Vult U mij meer en meer Heer, en vorm mij naar Uw beeld. Amen.