Shop Doneer

De derde bevestiging: Vrede

Leestijd: 2 min.

De derde belangrijke bevestiging is de vraag of er, als gevolg van het woord van de Heer, vrede is in ons hart. Gods stem zal altijd op een diep niveau Gods vrede brengen. In Kolossenzen 3:15-16 lezen we:

En laat de ​vrede​ van God heersen in uw ​harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van ​Christus​ in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw ​hart.

De kern van deze tekst zit in het begin: En laat de ​vrede​ van God heersen in uw ​harten. Het woord dat vertaald wordt met 'heersen' betekent daadwerkelijk het optreden van een scheidsrechter om bepaalde beslissingen te nemen, ongeacht of deze nu goed zijn of fout.

En laat de ​vrede​ (zielsharmonie die komt) van God heersen (voortdurend optreden als gezaghebbende scheidsrechter) in uw ​harten, zodat die vrede altijd de definitieve beslissing neemt over de vragen en situaties die op je weg komen. Zie je wat hier staat? We hebben een inwendige scheidsrechter, een arbiter, iemand die beslissingen neemt in vragen en kwesties waar we niet uitkomen. Wat is deze arbiter? De vrede van God. Als de vrede van God ja zegt, dan is het goed. Maar is de vrede van God er niet, dan moeten we voorzichtig zijn. Het is belangrijk er een gewoonte van te maken om te bidden: ,,Heer, als dit van U is, laat er dan vrede over komen in mijn hart". Maar als er onrust is of worsteling, en vooral als we de neiging hebben om overhaast te handelen - bijvoorbeeld omdat er emoties als woede, teleurstelling, eergevoel of andere 'gevoelens van het hart' bij betrokken zijn - dan moeten we op onze hoede zijn. Want die diepe onrust kan betekenen dat God Zijn vrede heeft teruggetrokken. Hij bedoelt dan: ,,Je hebt me niet goed verstaan". Of : ,,Je past datgene wat je gehoord hebt verkeerd toe".

Natuurlijk kan het verstaan van Gods stem juist ook een zekere onrust brengen, bijvoorbeeld omdat het spreken van God dat je ontvangen hebt, een radicale verandering zal brengen in de koers of de stijl van je huidige leven. Maar op een heel diep niveau zal het spreken van de Hemelse Vader uiteindelijk altijd leiden tot diepe, innerlijke vrede: ,,Heer, ik weet dat U gesproken hebt en wat het mij ook kost, ik zal luisteren naar Uw stem!''. Verander niet je koers voordat je die diepe innerlijke vrede hebt ontvangen. Vraag de Heer om die bovennatuurlijke vrede, die al jouw eigen redeneringen te boven gaat, en die je hart en je gedachten bewaart in Christus Jezus (zie Filippenzen 4:7).

Gebed van de dag

Heer, ik prijs U als mijn Vredevorst; U geeft mij Uw bovennatuurlijke vrede over alle beslissingen en ik wijd me toe om daarin op U te wachten. Heer, leg de stem van mijn eigen redeneringen het zwijgen op, en bewaar mijn hart en mijn gedachten in Christus Jezus! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NAMIBIË

We danken God voor de nieuwe open deur om de radioprogramma’s De erfenis van Derek Prince, het dagboek Gods levende Woord, en Een woord uit het Woord uitgezonden te krijgen in Namibië. Bid dat de mensen die we nu beginnen te bereiken in heel Namibië diep aangeraakt en veranderd worden door Dereks onderwijs.