sluit
Shop Doneer

De drie-eenheid van de mens

Leestijd: 1 min.
De Pijlers - dag 274


(Wanneer) het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.
Prediker 12:7

De drie-eenheid van de mens

Deze week maken wij een begin met een nauwkeurig onderzoek naar wat de Bijbel leert over de wederopstanding van de doden. We zullen kijken naar de verschillende bestemmingen voor mensen na de dood.
Het eerste wat duidelijk moet vaststaan, is dat het deel van de mens dat opgewekt moet worden zijn lichaam is - niet zijn geest of zijn ziel. Preciezer gedefinieerd: de opstanding waar de Bijbel over spreekt is een wederopstanding van het lichaam.
Om te kunnen begrijpen wat dit inhoudt, moeten we kort de totale natuur van de mens analyseren zoals de Bijbel die openbaart.
In 1 Thessalonicenzen 5:23 bidt Paulus het volgende ten behoeve van de christenen in Thessalonica: En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.
In het eerste gedeelte van dit vers gebruikt Paulus de uitdrukking ‘u geheel en al heiligen’... Dit houdt in dat hij zich interesseert voor de hele natuur, of de persoonlijkheid, van iedere christen voor wie hij bidt. In het tweede gedeelte van het vers noemt Paulus de drie elementen die samen de totale natuur of persoonlijkheid van de mens uitmaken: geest, ziel en lichaam.
In Hebreeën 4:12 lezen we opnieuw: Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
Dit vers noemt dezelfde drievoudige indeling van de totale persoonlijkheid van de mens in geest, ziel en lichaam. In dit geval wordt het lichaam vertegenwoordigd door de feitelijke fysieke delen die hier genoemd worden - dat zijn de gewrichten en het merg.
Heer, dank U wel voor Uw alles doordringende Woord. En dank U ook dat U mij door Uw Woord wilt laten zien of er nog gebieden zijn in mijn leven waarin mijn leven niet beantwoordt aan de verwachtingen die Uw Woord van mij heeft. Heilig mij en reinig mij, Heer, zodat ik wandel en handel naar U weg voor mij. Amen.