Shop Doneer

De eerste stap begint bij God

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 63

Bekeer u en geloof het Evangelie!
(Markus 1:15)

De eerste stap begint bij God
Er is nog een ander punt dat benadrukt moet worden wat betreft bijbelgetrouwe bekering. Deze soort bekering begint bij God en niet bij de mens. Ze komt niet voort uit de wil van de mens, maar uit de vrije, soevereine genade van God. Los van het werk van Gods genade en de werking van Gods Geest is de mens aan zichzelf overgelaten en niet in staat zich te bekeren. Om deze reden roept de Psalmist in Psalm 80:4, 8 en 20 driemaal uit: O God, breng ons terug... dan zullen wij verlost worden.
Het woord dat vertaald is met ‘ons terug brengen’ betekent letterlijk ‘Maak dat wij terugkeren.’ In Klaagliederen 5:21 gebruikt Jeremia hetzelfde woord: HEERE, bekeer ons tot U, dan zullen wij bekeerd zijn! Tenzij God de mens eerst tot Zichzelf trekt, kan de mens zich niet zonder hulp, met zijn eigen wil tot God wenden en gered worden. Het begint altijd bij God.
In het Nieuwe Testament heeft Christus zelf deze waarheid uitgesproken in Johannes 6:44:
Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt.
De eerste stap van de zondaar naar God begint bij God, die werkt en de zondaar door Zijn Heilige Geest trekt, opdat hij zich bekeert.
Om deze reden komt de belangrijkste crisis in elk mensenleven op het moment dat de Heilige Geest tot bekering beweegt. Als dit wordt aangenomen, dan leidt dit trekken ons tot reddend geloof en eeuwig leven. Wanneer het afgewezen wordt, laat het de zondaar zijn eigen weg voortzetten naar het graf en de oneindige duisternis van een eeuwigheid die gescheiden is van God. Het is goed om deze week te besluiten met Christus’ woorden in Lukas 13:3, en opnieuw in vers 5: …maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.
Jezus sprak hier over mensen die stierven terwijl ze bezig waren met een godsdienstige handeling. Het was een groep Galileeërs van wie Pilatus het bloed gemengd had met dat van hun eigen offers. Terwijl zij bezig waren met het brengen van offers in de tempel, werden deze mensen terechtgesteld op last van de Romeinse gouverneur, en hun eigen bloed werd op de tempelvloer vermengd met dat van hun offers.
Toch vertelt Jezus ons dat deze mensen omkwamen. Dat wil zeggen, zij gingen een eeuwigheid van verlorenheid in. Zelfs hun religieuze handelingen en offeranden in de tempel konden hun zielen niet redden, omdat hun handelingen niet berustten op waarachtige bekering.
Hetzelfde geldt voor de godsdienstige handelingen, geboden en ceremonieën van veel belijdende christenen van vandaag. Geen van deze religieuze activiteiten kan waarachtige bekering vervangen. Zonder bekering, heeft Christus zelf gezegd, zult u allen net zo omkomen.
Here God, maakt U mij zo serieus ten aanzien van mijn eigen arglistige mensenhart (zie Jer. 17) dat ik nooit lege, loze rituelen zal bezigen, alsof die voor U welgevallig zouden zijn. Ik wil mij elke dag voor U verootmoedigen in werkelijke bekering, zodat Uw heerlijkheid door mij heen schijnt in mijn omgeving. Amen.