Shop Doneer

De gave van de Heilige Geest is voor wie God gehoorzaam zijn

Leestijd: 1 min.
De Pijlers - dag 175

Dit alleen wil ik van u leren: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof?
(Galaten 3:2)
De gave van de Heilige Geest is voor wie God gehoorzaam zijn
Ter afsluiting van deze weken over de doop in de Heilige Geest is het goed om nog eens opnieuw de nadruk te leggen op de nauwe samenhang tussen de volheid van de Heilige Geest en gehoorzaamheid. Zoals Petrus zegt, de gave van de Heilige Geest is voor degenen die God gehoorzaam zijn. Zelfs waar God in Zijn genade deze gave schenkt aan degenen die niet volledig aan de voorwaarden van Zijn Woord hebben voldaan, laat dit toch geen ruimte voor zorgeloosheid of ongehoorzaamheid.
In Handelingen 10 lezen we dat toen Petrus predikte in het huis van Cornelius, de Heilige Geest op allen viel die zijn woorden hadden gehoord. Maar het verslag in Handelingen laat duidelijk zien dat deze demonstratie van Gods genade in geen geval te interpreteren is als een vervanging van gehoorzaamheid aan Gods Woord, want we lezen in vers 48: En hij (Petrus) gaf opdracht dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere.
Zelfs voor degenen die de gave van de Heilige Geest hebben ontvangen, blijft de instelling van de doop in water een bevel van Gods Woord, dat niet terzijde geschoven mag worden.
Op dit terrein van geestelijke gaven moeten wij bovenal voortdurend op onze hoede zijn voor geestelijke hoogmoed. Hoe rijkelijker wij van de gaven van Gods genade ontvangen, hoe groter onze verplichting om gehoorzaam en getrouw te zijn in de uitoefening van en het rentmeesterschap over deze gaven.
Dit principe van verantwoordelijkheid voor de ontvangen genade wordt samengevat in Jezus’ woorden over rentmeesterschap in Lukas 12:48: En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.
Hoe overvloediger wij van Gods gaven en genade door Jezus Christus ontvangen, hoe groter onze verplichting wordt tot nederigheid, toewijding, en tot voortdurende gehoorzaamheid.
Heer Jezus, dank U dat U mij de scherpte geeft om Uw stem voortdurend te horen en gehoorzamen. Het doel en de vervulling van mijn leven is om U gehoorzaam te zijn. Help mij om hiervoor de leiding van Uw Geest elke dag te ontvangen en daarnaar te handelen. Amen.