Shop Doneer

De Geest bevestigt het getuigenis van Gods Woord

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 240


God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.
Hebreeën 2:4

De Heest bevestigt het getuigenis van Gods Woord

Gisteren sloten we af met de uitspraak dat alle gelovigen mogen verwachten dat de Geest hun getuigenis van het Evangelie bevestigt door bovennatuurlijke tekenen en wonderen. De eerste discipelen interpreteerden de opdracht van Jezus ook zo:
De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. (Markus 16:19-20)
Dit bovennatuurlijke getuigenis ten opzichte van de prediking van de discipelen kwam pas volledig tot uitdrukking nadat de Heer Jezus was opgenomen in de hemel en Zijn plaats had ingenomen aan de rechterhand van de Vader.
Daarna werkte de Heer Jezus met Zijn discipelen mee en bevestigde wat zij verkondigden niet door Zijn eigen lichamelijke aanwezigheid op aarde, maar door de tegenwoordigheid en kracht van de Heilige Geest, die op de Pinksterdag op hen was uitgestort.
Het was dus de Heilige Geest die in feite verantwoordelijk was voor de bovennatuurlijke bevestiging van het getuigenis van de discipelen. Het is Zijn speciale bediening om op een bovennatuurlijke wijze getuigenis af te leggen van de waarheid van Gods boodschap.
We vinden dit geïllustreerd, zowel in de bediening van Jezus als in die van de discipelen. Tot aan de tijd van Zijn doop door Johannes in de rivier de Jordaan, lezen we niet dat Jezus ooit gepredikt heeft of een wonder heeft verricht. Op het moment van Zijn doop daalde de Heilige Geest vanuit de hemel op Hem neer in de gestalte van een duif, en vervolgens werd Hij in de woestijn geleid om veertig dagen lang door de duivel verzocht te worden. Aan het einde van deze tijd van beproeving begon Jezus direct in het openbaar te prediken en de volgende drieëneenhalf jaar werd Zijn boodschap en bediening voortdurend bevestigd door een groot aantal verschillende wonderen en tekenen en bovennatuurlijke gaven.
Dat dit bovennatuurlijke getuigenis aan Zijn bediening het werk was van de Heilige Geest, werd door Jezus openlijk bevestigd in Lukas 4:18-19, waarbij hij een profetie het boek Jesaja citeerde:
De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
Hier schrijft de Heer Jezus heel duidelijk zowel Zijn prediking als de begeleidende wonderen van genezing en bevrijding toe aan de zalving van de Heilige Geest.
Opnieuw zegt Jezus, in Mattheüs 12:28: Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.
De kracht die Hij bezat om boze geesten uit te drijven, schrijft Jezus hier regelrecht toe aan de Heilige Geest.
Heer Jezus, wat een wonder is het, dat aan ons als Uw wedergeboren kinderen op aarde de macht is gegeven over demonen, ziekte en ook geestelijke zwakte en aandoeningen. Help mij Heer, met vrijmoedigheid om in Uw naam allen die door de tegenstander worden onderdrukt, vrij te zetten. Amen.