Shop Doneer

De geest van de wereld buiten houden

Leestijd: 3 min.

Gisteren lazen we de drie verleidingen in de wereld. De apostel Johannes vertelt ons ook veel over de wereld. In 1 Johannes 5:19 doet hij een verstrekkende uitspraak: Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Wie is het boze? Dat is satan. Het Grieks zegt het nog duidelijker: De hele wereld ligt in de boze. In Openbaring 12:9 krijgen we een beeld van de vele facetten van satan en wordt hij genoemd: En de grote draak werd eruit geworpen, namelijk de oude slang, die duivel heet en satan, die de hele bewoonde wereld misleidt.

De hele wereld ligt onder de verleiding van satan. Jakobus zegt in hoofdstuk 4:4: Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.

Wij kunnen niet gelijktijdig God en ook de wereld liefhebben. In Johannes 14:40 heeft Jezus gezegd: ...want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.

Weet je waar het bij deze bevrijding van de wereld op aankomt? Of er zich een ‘vijfde colonne’ in ons bevindt. In 1936 woedde er in Spanje een burgeroorlog. Er was toen een generaal die een stad belegerde; een andere generaal vroeg hem: ‘Hoe denkt u die stad in te nemen?’ Toen antwoordde de man: ‘Ik heb vier colonnes die tegen de stad optrekken: vanuit het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Maar mijn vijfde colonne zal de stad voor mij innemen.’ Toen de andere generaal vroeg: ‘Waar is de vijfde colonne dan?’, antwoordde deze: ‘Die is al binnenin de stad.’

Zo is het ook met de Gemeente. Ze zal nooit van buitenaf overwonnen worden. Jezus werd ook niet van buitenaf verslagen en wij worden dat ook niet. Maar als satan een vijfde colonne in ons heeft, dan kunnen we verslagen worden. Door het Kruis hebben we de mogelijkheid gekregen de geest van de wereld buiten de Gemeente te houden.

Met deze overdenking zijn we aan het einde gekomen aan de serie over het Kruis. De afgelopen weken hebben we ontdekt dat we door Jezus’ offer aan het Kruis zijn verlost van:

- de tegenwoordige duistere wereld (of ‘tijd’)

- de wet

- het eigen IK

- het vlees

- de wereld in ons

Dit zijn vijf bevrijdingen die het Kruis vóór en in ons heeft bewerkt, maar die iedere dag in ons gestalte moeten krijgen. Laten we eindigen met Paulus’ woorden in Galaten 6:14:

Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het Kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld...

Gebed van de dag

Dank U wel, Heere Jezus, dat ik in U en door U bevrijd ben op deze vijf genoemde gebieden. Help mij om daar waar ik de neiging heb om niet te leven naar die vrijheid, mijn hart voor U open te stellen. Dan kan U die vrijheid – van bijvoorbeeld de wet of van het ik – in mijn leven gestalte geven. Ik prijs Uw naam voor vrijheid Heer Jezus! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

SRI LANKA

De politieke situatie hier wordt alarmerend, aangezien de scheiding tussen de Tamil en de Sinhala opnieuw wordt misbruikt door mensen die politieke winst beogen. Al het belangrijke werk dat DPM graag wil doen wordt hierdoor belemmerd. Bid dat God tussen beiden komt zodat het land rustig blijft en de DPM-India directeuren Elsie en Danny hier weer op bezoek kunnen komen en werken. Een aantal voorgangers kijkt er vol verlangen naar uit om weer elke zes maanden conferenties te kunnen bijwonen.