Shop Doneer

De grenzen van menselijke zekerheid

Leestijd: 4 min.
Ieder mens zoekt naar veiligheid en zekerheid. (Het Engelse woord 'security' betekent zowel veiligheid als zekerheid, en het is de totale lading van deze twee verschillende maar verwante woorden die de auteur behandelt dit boek. Omwille van de leesbaarheid zullen we deze twee begrippen echter niet steeds beide noemen, maar ze door elkaar heen gebruiken.) Sterker nog, een groot deel van alle menselijke activiteit is gericht op het vinden van zekerheid. Eén manier om te beoordelen hoeveel waarde we aan iets hechten, is door te kijken naar wat we er voor over hebben. In onze moderne samenleving zijn er talloze bedrijven en organisaties die op de één of andere manier volledig zijn toegewijd aan het bieden van zekerheid en veiligheid. Jaarlijks gaan hier letterlijk miljarden euro's in om.

Ten eerste zijn er de verzekeringsmaatschappijen. Ze doen prima werk, maar hun bereik is beperkt. Je kunt jezelf verzekeren tegen de gevolgen van een ongeluk, maar je kunt onmogelijk verzekeren dat er nooit een ongeluk zal plaatsvinden. Je kunt jezelf verzekeren tegen brand of diefstal, maar er is geen enkele garantie dat er nooit brand zal uitbreken of dat er nooit wordt ingebroken. Hoewel verzekeraars belangrijk werk doen, is hun aanbod dus beperkt. Er zijn dingen die ze kunnen garanderen, maar er zijn er minstens zoveel die ze totaal niet onder controle hebben.

Verder zijn er de particuliere en openbare beveiligingsdiensten. De politie en soortgelijke instanties zorgen voor de openbare veiligheid. Daarnaast is er een enorme groeimarkt van particuliere beveiligingsbedrijven op allerlei gebied. Denk bijvoorbeeld aan de complete bedrijfstak van beveiliging op vliegvelden als gevolg van terrorismegevaar, of inbraakpreventie op industriegebieden, of allerlei vormen van digitale veiligheid voor bedrijven en particulieren. Maar ondanks al die voorzorgen en diensten moeten we helaas vaststellen dat de onveiligheid en criminaliteit alleen maar toenemen. Dit is geen kritiek op het werk van politie, bedrijven of instanties, maar we kunnen constateren dat er grenzen zijn aan wat beveiliging kan betekenen.

Dan is er nog de 'sociale zekerheid', een belangrijke verworvenheid in bijna alle Westerse landen. We noemen dit wel eens 'zekerheid van de wieg tot het graf', maar klopt dat wel? Het achterliggende idee is dat er voor elke basisbehoefte die zich voordoet in een mensenleven, in principe vanuit de overheid voorzieningen zijn getroffen. Word je ziek? Dan worden ziekenhuisopname en medische kosten vergoed. Ben je te oud om te werken? Dan krijgt je een uitkering om te voorzien in je levensonderhoud. De inflatie heeft weliswaar invloed op het niveau van de sociale zekerheid, maar er zijn landen die een hoge mate van efficiëntie hebben bereikt in hun systeem van sociale zekerheid. Met name Zweden en Denemarken zijn bekend om hun geweldige systeem, maar tegelijkertijd horen deze twee landen vreemd genoeg ook tot de landen met het hoogste percentage zelfmoorden ter wereld. Hier zijn dus mensen voor wie in theorie wordt voorzien in alle lichamelijke en financiële noden, maar toch kunnen ze het leven niet aan en kiezen ze die andere weg: zelfmoord. Dus zelfs goede sociale zekerheid kan blijkbaar niet voorzien in volkomen veiligheid en zekerheid.

Nog een andere vorm van veiligheid wordt geboden door de zogenaamde veiligheidstroepen - gewapende troepen van de landmacht, marine, luchtmacht enzovoort. Ieder land beweert dat deze gewapende troepen alleen bedoeld zijn voor de eigen veiligheid, wat waarschijnlijk in veel gevallen ook zo is. Maar weet je, uiteindelijk bieden ook deze geen echte veiligheid. Kijk bijvoorbeeld naar Amerika en Iran - hoe groter de veiligheidsmacht van het ene land, hoe groter het gevoel van onveiligheid bij het andere land, en vice versa. Wat voor het ene land veiligheid betekent, is automatisch onveiligheid voor het andere land.

Het beeld is duidelijk: overal ter wereld zoekt de mens op allerlei manieren naar zekerheid en veiligheid. En zonder kritiek te willen leveren op al deze vormen en pogingen, wil ik erop wijzen dat geen van deze pogingen volledige of blijvende veiligheid kan bieden. Ja, er zijn terreinen waarop ze kunnen voorzien in veiligheid, maar hun bereik blijft beperkt en tijdelijk. Dus wil ik komen tot een belangrijke conclusie ten aanzien van onze fundamentele vraag: Waar vinden we veiligheid? Mijn conclusie is dat, ondanks alle menselijke inspanningen en uitgaven, de mens uiteindelijk machteloos is om echte veiligheid te bieden. En ik geloof dat de enige hoop op het vinden van echte veiligheid begint bij het erkennen van deze conclusie - deze machteloosheid onder ogen te zien en daardoor niet te bouwen op een onrealistische bron van zekerheid, die niet kan waarmaken wat ze beweert te bieden.

In deze studie zullen we echter zien dat er een andere bron van zekerheid en veiligheid is, die totaal verschilt van alle andere bronnen, en die ook een ander soort van veiligheid biedt. Deze alternatieve bron kan echter wèl voorzien in totale en blijvende zekerheid. De bron waar ik het over heb is de wijsheid van God.

Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. (Spreuken 1:33)

Gebed van de dag

Heer, ik wil het avontuur aangaan en alle menselijk bronnen van veiligheid en zekerheid loslaten, en vertrouwen op U. Help mij groeien in Uw wijsheid. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FILIPPIJNEN

Momenteel vind er een jaarlijkse conferentie plaats (18-20 maart) voor 300 voornamelijk inlandse voorgangers uit afgelegen gebieden in het noorden. Ze zullen Dereks materiaal en solar voice spelers met zijn onderwijs ontvangen. Bid om Gods zalving voor de leraren en hun bediening en dat deze leiders erdoor beïnvloed worden; bid ook om een veilige reis terug naar huis.