Shop Doneer

De grote omwisseling

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we haarscherp de twee alternatieven die elkaar volledig uitsluiten: gerechtigheid door onze eigen werken of door de Heer Jezus. We zagen heel duidelijk dat Paulus de gerechtigheid die hij kon bereiken door zijn eigen inspanningen eerst moest verwerpen, voordat hij de gerechtigheid door het geloof in Jezus Christus, de Messias, kon ontvangen. De grote vergissing die Israël maakte in hun geschiedenis, de vergissing die zo’n schadelijk effect had op hun bestemming, 2000 jaar lang, is dat zij de verkeerde soort van gerechtigheid zochten. Paulus legt dit uit in Romeinen 10:3-4 waar hij het heeft over Israël:

Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.

De dood van Christus aan het kruis was een boetedoening voor de zonden en tekortkomingen van ieder die gefaald heeft om zich te houden aan de wet. Zijn dood voorzag in een ander middel tot gerechtigheid, namelijk door het geloof in Christus. Maar degenen die proberen hun eigen gerechtigheid te bewerkstelligen, onderwerpen zich niet aan de gerechtigheid van God door Christus. De zin ‘hebben zich niet onderworpen’ geeft aan dat er een bepaalde mate van nederigheid is die we ons aan moeten meten. Allereerst vraagt deze nederigheid het verwerpen van onze eigen gerechtigheid; we moeten erkennen dat onze eigen inspanningen niet bereiken wat God vereist. Vervolgens moeten we het aanbod van Gods genade en gerechtigheid accepteren, door geloof in de verzoenende dood van Jezus Christus. In 2 Korinthe 5:21 zegt Paulus over de gerechtigheid die voor ons beschikbaar is gemaakt:

God heeft Hem die de zonde niet kende (dat is Jezus) voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.

Aan het kruis vond een omwisseling plaats. Jezus werd tot zonde gemaakt, terwijl Hij nooit gezondigd had. Hij werd het zondeoffer, het grote offerlam dat beloofd was in Jesaja 53:10. Zijn ziel werd het zondeoffer. En Hij werd voor ons tot zonde, zodat wij de andere kant van de omwisseling konden ontvangen, wij werden in Hem rechtvaardig voor God – alsof we nooit gezondigd hadden!

Wat is het toch dom om te blijven vasthouden aan onze eigen gerechtigheid, als we door geloof Gods eigen gerechtigheid in Christus kunnen ontvangen. En zo wijst ook deze verbondsnaam, net als de andere verbondsnamen in het Oude Testament, uiteindelijk naar Jezus en naar het kruis. Dat is de plaats waar de omwisseling plaatsvond. Hij droeg onze zonde, zodat zijn gerechtigheid de onze kon worden. Jezus is Jahweh Tsidkenu, de Heer onze gerechtigheid.

Gebed van de dag

Heer, U bent zo rechtvaardig! Dank U wel dat ik mag leven door Uw genade. Uw diepe genade die ik niet verdien maar die zo duidelijk getuigt van Uw goedheid en Uw liefde voor mij. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.