Shop Doneer

De Heilige Geest is geen dictator

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 183

Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven.
(1 Korinthiërs 14:1)
De Heilige Geest is geen dictator
Twee weken geleden was ons weekthema ‘Hoe ontvangen wij de Heilige Geest?’ We hebben toen gekeken naar de praktische stappen van geloof en gehoorzaamheid waardoor iemand de doop in de Heilige Geest kan ervaren. Daarvan uitgaand komen we op een verdere praktische vraag, die wij de komende tijd zullen bespreken: Waarom is de doop in de Heilige Geest gegeven? Welke resultaten wil God bewerken in het leven van de gelovige door hem te dopen in de Heilige Geest?
Voordat we een positief, bijbels antwoord kunnen geven op deze vraag, is het echter allereerst nodig om een paar algemene misverstanden uit de weg te ruimen, die mensen die nog maar kortgeleden de doop in de Geest hebben ontvangen kunnen hinderen. Die kunnen hen daardoor namelijk beletten het volle profijt en de zegeningen te ontvangen die God met deze ervaring voor hen heeft bedoeld.
Het eerste punt dat benadrukt moet worden, is dat de Heilige Geest in het leven van de gelovige nooit de rol speelt van een dictator; toen Jezus Zijn discipelen de gave van de Heilige Geest beloofde, sprak Hij over Hem in bewoordingen als ‘Helper’, ‘Trooster’, ‘Gids’ of ‘Leraar’. De Heilige Geest houdt zichzelf altijd binnen deze beperkingen. Hij eigent zich nooit de wil of de persoonlijkheid van de gelovige toe. In geen enkel opzicht dwingt of forceert Hij jou als gelovige om iets te doen tegen je wil of keuze in.
De Heilige Geest wordt in Hebreeën 10:29 genoemd de Geest van de genade. Hij is veel te genadig om zich aan de gelovige op te dringen of om zich op enig terrein van de persoonlijkheid van de gelovige binnen te dringen waar Hij niet als een welkome gast wordt ontvangen.
In 2 Korinthiërs 3:17 benadrukt Paulus de vrijheid die van de Heilige Geest uitgaat: De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.
In Romeinen 8:15 stelt Paulus deze vrijheid van de Geestvervulde gelovige in Christus tegenover de gebondenheid van Israël aan de wet in het Oude Testament. Hij herinnert de christenen eraan: Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt...
Daaruit volgt dat de mate waarin de Heilige Geest de gelovige zal besturen en leiden, de mate is waarin de gelovige zich zélf vrijwillig aan de Heilige Geest wil overgeven, en de leiding en de aanwijzingen van de Heilige Geest wil accepteren. In Johannes 3:34 zegt Johannes de Doper:...want Hij (God) geeft de Geest niet met mate. (NBG)
De maat ligt niet in het geven door God; de maat ligt in ons ontvangen. Wij kunnen evenveel van de Heilige Geest hebben als wij willen ontvangen. Maar om Hem te ontvangen moeten wij ons vrijwillig aan Hem overgeven en Zijn leiding accepteren. Hij zal ons er nooit toe dwingen ons over te geven, of ook maar iets anders tegen onze eigen wil in te doen.
Dank U wel Heilige Geest, dat U Zich nooit dwingend maar altijd liefdevol opstelt… Wilt U mij helpen om te groeien in de volheid die U mij geven wilt in het ervaren van eenheid met U en het beleven en praktiseren van de geestelijke gaven die U voor mij heeft tot opbouw van de gemeente. Amen.