Shop Doneer

De hoop als vluchtplaats

Leestijd: 2 min.
De NBG-vertaling zegt in Hebreeën 6:18:...opdat wij, die (tot Hem de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.Gisteren zagen we dat de NBV hier zegt:Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop...Het beeld dat hier wordt geschetst is afkomstig uit het Oude Testament. Als iemand in het Oude Testament werd opgejaagd door een bloedwreker die hem wilde doden, dan was er maar één plaats waar hij heen kon vluchten voor veiligheid: het altaar van God. Als iemand vluchtte naar het altaar van God en de horens van het altaar vastgreep, dan mocht niemand hem daar vandaan slepen, totdat hij verzekerd was van een eerlijk proces. We vinden een duidelijke beschrijving van dit principe in het verhaal van Joab, in 1 Koningen 2:28.
De schrijver van de Hebreeënbrief gebruikt dit beeld van het vluchten naar het altaar van God en het vastgrijpen van de horens van het altaar. Hij zegt: ,,Die vluchtplaats, dat altaar, is onze hoop op Gods onveranderlijke woord en zijn eed.'' Als we deze horens vastgrijpen, dan kan niets ons daar vandaan trekken. We kunnen worden opgejaagd door schuldgevoel, onzekerheid, angst voor de toekomst, angst voor ziekte, enzovoorts, maar als we ons vastgrijpen aan Gods altaar van hoop, dan vinden we daarin een toevluchtsoord van gegarandeerde en blijvende veiligheid.
Het woord 'toevlucht' doet denken aan een zekere haast of urgentie. Het suggereert dat de druk toeneemt, de krachten die ons tegenwerken spannen samen en daarom vluchten we snel naar het altaar, voordat deze krachten ons onderuit halen. Het is heel belangrijk dat we - als een soort basishouding - ons vertrouwen en onze hoop volledig stellen op God en zijn toewijding aan ons, door Jezus Christus. Laten we dat nu onmiddellijk al doen, voordat een ramp ons treft, waardoor we misschien niet langer in staat zouden zijn om de horens van het altaar van hoop te grijpen. En ervaar je misschien verdriet, depressiviteit, tegenslag of ongeluk? Mijn raad is: vlucht naar dat altaar van de hoop, grijp de horens vast en zorg dat je niet wordt afgeleid door de calamiteit, door een kracht of macht die je onderuit wil halen, maar verzeker je opnieuw van Gods eeuwige hoop. Een geweldige manier om dat te doen is Gods levende, krachtige Woord te proclameren in het gebed hieronder.

De God van de hoop vervult mij nu met louter vreugde en vrede in mijn geloof om overvloedig te zijn in de hoop. Het geloof is de vaste grond van de dingen die ik hoop. U doet alle dingen meewerken ten goede voor mij, omdat ik naar uw voornemen geroepen ben en U liefheb. Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat U, die in mij een goed werk bent begonnen, dit ten einde toe zult voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. Want uw barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw; groot is uw trouw! Mijn ziel zegt: mijn deel is de Here, Daarom zal ik op U hopen. Amen!
(Romeinen 15:13; Hebr. 11:1; Filippenzen 1:6; Romeinen 8:38; Klaagliederen 3:22-24)