Shop Doneer

De laatste vijand die het oordeel zal ondergaan is de Dood

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we dat ‘Dood’ en ‘Hades’ beide obscure engelen zijn, dienaren van satans helse koninkrijk. Maar het verschil tussen deze beide is dit: Dood eist eerst de heengegane geesten op van allen die sterven in ongerechtigheid. Hades neemt ze van Dood in ontvangst en leidt ze naar de hun toegewezen plaats van gevangenschap. Daarom zag Johannes dat ze zich in die volgorde onder de mensen bewogen: eerst Dood, die de heengegane geesten opeist; daarna Hades, die hen meeneemt naar hun gevangenschap in de onderwereld. Deze scene uit Openbaring werpt licht op de woorden van Jezus in Johannes 8:51: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid.

Jezus zegt hier niet dat de gelovige de lichamelijke dood niet zal ondergaan. Hij zegt dat de gelovige de ‘dood niet zal zien’. Hij heeft het niet over de lichamelijke toestand van de dood, die het gevolg is van de scheiding van geest en lichaam. Als Hij spreekt over het ‘zien van de dood’, dan heeft Hij het over de persoon van de sinistere engel, wiens naam Dood is, en over de andere duistere engel, zijn metgezel, wiens naam is Hades. Jezus bedoelt hiermee dat de geest van de ware gelovige bij het verlaten van het lichaam nooit onder de heerschappij zal komen van deze twee engelen, Dood en Hades. In plaats daarvan zal de scheidende geest van de ware gelovige door Gods engelen worden ontvangen – de engelen van het licht – en deze zullen hem begeleiden naar het Paradijs.

Met dit in gedachten kunnen we ook de verklaring van Paulus begrijpen in 1 Korinthiërs 15:26: De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. En ook wat Johannes zegt in Openbaring 20:14: En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.

In elk van deze passages wordt vooral naar Dood en Hades verwezen als personen, als obscure engelen, dienaren van satan en vijanden van God en van het menselijk geslacht. De laatste van al Gods vijanden, die het oordeel zal ondergaan dat hem toekomt, zal de Dood zijn. Samen met Hades zal hij in de poel des vuurs worden geworpen, bij hun meester satan en al de overigen van satans dienaren en volgelingen, zowel engelen als mensen. Door dit uiteindelijke oordeel zal de laatste van Gods vijanden voorgoed uit Gods tegenwoordigheid zijn verbannen.

Gebed van de dag

Dank U wel, hemelse Heer, dat in de Heer Jezus wij als Uw kinderen in de eeuwigheid niet onderworpen zullen zijn aan de dood en het dodenrijk, maar dat wij voor eeuwig bij U zullen leven in Uw aanwezigheid. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGD KONINKRIJK

Middels verschillende netwerken zijn gratis exemplaren van Bidden voor de regering over het hele land verspreid. Bid dat dit onderwijs een nieuwe generatie van voorbidders voor de regering van het Verenigd Koninkrijk teweeg brengt.

GETUIGENIS VERENIGD KONINKRIJK

Ik ben geboren in 1991, maar pas vorig jaar, toen ik aan het herstellen was van een zware operatie, heb ik serieus geluisterd naar het onderwijs van Derek Prince over de doop. De Bijbel en zijn duidelijke onderwijs overtuigden mij ervan dat ik als volwassen gelovige volledig ondergedompeld moest worden. En dit jaar, op Paaszondag, ben ik gedoopt. Ik heb een aantal keren de gelegenheid gekregen om hierover te vertellen, want mensen vragen vaak: ‘Wat heb jij met Pasen gedaan?’ We zullen misschien nooit weten wat het gevolg is en wat de geweldige kracht van God heeft bewerkt als we zaad strooien voor Zijn glorie, voor de eer van Zijn Naam. - Gill

Weekvers: Openbaring 20:12

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander ​boek​ werd geopend, namelijk het ​boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.