Shop Doneer

De landen: ons erfdeel

Leestijd: 3 min.

Om ons perspectief op ons thema te verbreden, wil ik je wijzen op drie verzen uit Psalm 2. Al eerder verwees ik naar deze verzen toen ik sprak over Jezus, die toen Hij satan confronteerde aan het kruis, ons vertegenwoordigde. Hij versloeg hem en stond weer op uit de dood. We zagen: Jezus is ons opgestane Hoofd, de Eerstgeborene uit de doden, en de Vorst - of Heerser - van de koningen der aarde. De Bijbel spreekt hier profetisch over in het onderstaande Bijbelgedeelte. Toen de mensheid Jezus Christus afwees door te roepen: ‘Kruisig Hem’, Hem veroordeelde, Hem naar het kruis stuurde en Zijn graf verzegelde, was dit wat God zei:

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. (De Zoon antwoordt en zegt:) Ik zal het besluit bekendmaken: de HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt (uit de doden). (De Vader gaat verder:) Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. (Psalm 2:6-8)

In Psalm 149 vinden we nog een openbaring over onze verantwoordelijkheid als Gods kinderen om een rol te spelen in het geestelijke conflict:

Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand. (Psalm 149:5-6)

Zijn gunstelingen springen op van vreugde. Als Gods eer, Zijn glorie, neerdaalt, dan worden mensen blij. Zie je de twee geestelijke wapens die hier worden genoemd? Lofzang en een tweesnijdend zwaard. Hoe moeten we deze gebruiken?

...om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffing over de natiën, om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijken met ijzeren boeien, om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn. Halleluja! (Psalm 149:7-9)

Dat is de eer, of het voorrecht, van alle gunstelingen van God door Jezus Christus! Door lofzangen, door gebed, door het tweesnijdend scherp zwaard van het Woord, moeten wij Gods oordeel uitvoeren over de heersers van de duisternis van deze wereld - om hen door gebed te binden met ketenen en ijzeren boeien, op zo'n manier dat hun koninkrijken bederven en hun gevangenen bevrijd worden. Dát zal de glorie zijn van al Zijn gunstelingen. En jij bent één van die gunstelingen! Je hebt het recht om aan dit proces mee te doen: ...om het beschreven recht aan hen te voltrekken.

In het twaalfde hoofdstuk van Johannes zien we dit bevestigd. Jezus sprak hier over Zijn naderende dood aan het kruis en in vers 31 drukte Hij één van de overwinningen uit die Hij zou behalen door Zijn kruisiging:

Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.

Hoe zou de vorst van deze wereld buitengeworpen? Het antwoord staat in Johannes 12:32:

En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben...

Hoe zou de vorst van de wereld buitengeworpen worden? Door het kruis. Begrijp goed dat deze wereld door het kruis onder Gods oordeel is gebracht. De vorst van deze wereld is buitengeworpen en krachteloos geworden op basis van wat Christus deed door Zijn vergoten bloed, Zijn verzoenende dood en Zijn opstanding. Omdat Jezus naar de hemel opsteeg, heeft Hij het aan jou en mij overgelaten om Zijn erfdeel te verkrijgen, de overwinning op te eisen en om de geestelijke vijanden van hun posities te verdrijven.

Gebed van de dag

Heer Jezus, U bent waard alle eer en glorie en heerlijkheid! Dank U wel dat door Uw bloed, Uw dood en Uw opstanding, alles is bewerkt wat nodig is om de vijand te doen verstommen. Ik roep Uw koningschap uit en ik prijs U dat dwars door alle moeite, druk en duisternis van deze wereld heen, Uw Gemeente zal opstaan in Uw glorieuze kracht, om te leven als zout en licht, en van U de volken der aarde te vragen als ons erfdeel! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ESTLAND

  • Bid om wijsheid voor het vinden van manieren om meer studenten aan te trekken voor de online bijbelschool.
  • Bid dat de juiste werkers zich bij ons voegen voor het vertalen van boeken in de Baltische talen, en voor ons werk in Estland, Letland, Litouwen en Rusland.
  • Bid om wijsheid en hulp van God voor de vertaling van Ontmoeting in Jeruzalem.