Shop Doneer

De leer van de dopen – vier soorten doop

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 115

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
(Mattheüs 28:19)

De leer van de dopen – vier soorten doop
Laten we vandaag nog eens teruggaan naar het gedeelte waar de doop wordt aangewezen als een van de fundamenten van het christelijk geloof (Hebreeën 6:2): ...van de leer van de dopen... We zien daar dat het woord ‘dopen’ in het meervoud is gebruikt, niet in het enkelvoud. Het is dus een leer van dopen (meervoud) - niet ‘een leer van doop’ (enkelvoud). Dit houdt in dat het volledige christelijke geloof meer dan één soort doop omvat.
Wanneer we deze conclusie nagaan in het Nieuwe Testament, dan ontdekken we vier verschillende soorten doop.
Ten eerste, de doop van Johannes de Doper - een doop in water die regelrecht verbonden is met ‘bekering’: Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.(Markus 1:4)
Ten tweede, de doop van het lijden (zie Lukas 12:50 en Markus 10:38), die we in deze studie niet zullen behandelen.
De derde soort doop is de christelijke doop in water. Hier verwijst Christus naar in Mattheüs 28:19, waar Hij tegen Zijn discipelen zegt:
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
Het belangrijkste punt dat de christelijke doop onderscheidt van de doop van Johannes de Doper is, dat de christelijke doop voltrokken moet worden in de volledige naam en op het volle gezag van de Drie-enige God - Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat was niet het geval met de doop van Johannes.
Ten vierde, de doop in de Heilige Geest. In Handelingen 1:5 spreekt Jezus over deze doop en onderscheidt die zorgvuldig van de doop in water. Hij zegt tegen Zijn discipelen:
Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.
Hoewel de HSV het voorzetsel ‘met’ gebruikt, wordt in de Griekse tekst bij het werkwoord ‘dopen’ steeds het voorzetsel ‘in’ gebruikt - ‘in’ de Heilige Geest gedoopt. (Ook in de Nederlandse Willibrordvertaling wordt dit op deze manier vertaald: jullie zullen gedoopt worden in Heilige Geest. red.)
In Handelingen 1:8 openbaart Jezus het belangrijkste doel van de doop in de Heilige Geest. Hij zegt: ...maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
De doop in de Heilige Geest is daarom allereerst een bovennatuurlijke bekleding met kracht om een getuige voor Christus te zijn.

Hemelse Vader, dank U wel dat U mij door de doop in de Heilige Geest bekrachtigd heeft om Uw getuige te zijn overal waar U mij zendt en leidt. Ook wanneer ik door lijden heenga, laat het zo zijn dat dit uitwerkt als een doop, die mij nauwer verbindt aan Uw Zoon Jezus. Amen.