Shop Doneer

De liefde van Christus

Leestijd: 7 min.

Deze laatste overdenking in onze serie overdenkingen bij het kerstfeest is eenmalig langer dan je gewend bent. Dit omdat we de oorspronkelijke studie van Derek Prince compleet willen houden. We willen deze gedachte graag aan je meegeven als afsluiting van 2021 en als een dagelijkse bemoediging voor het komende jaar.

In Efeze 5:25-32 lezen we dat de liefde van een man voor zijn vrouw een beeld is van de liefde van Christus voor Zijn de Kerk:

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. (Paulus citeert de volgende zin uit Genesis 2) Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.

Deze passage laat ons vijf feiten zien over de liefde van Christus. In de allereerste plaats wordt de motivatie van Christus duidelijk gemaakt. Het begin is: Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Wat was de fundamentele motivatie? Liefde. Ik heb al uitgelegd dat liefde niet kan worden uitgelegd. Je kunt er niet achter gaan kijken en uitzoeken wat de reden is voor die liefde. De liefde zelf is het ultieme, het allerhoogste. Het is Gods eigen natuur. God is liefde. En dus had ook Christus lief, en vanuit die liefde deed Hij wat Hij deed. Dus het eerste punt is dat de motivatie van wat God doet, van wat Christus doet, liefde is.

In de tweede plaats is het een zichzelf-gevende liefde. Dat is wat ik vorige week ook noemde over de agape-liefde – ze is zichzelf-gevend. Ze geeft niet alleen geschenken, ze geeft zichzelf. Christus had de Gemeente lief en Hij gaf zichzelf voor haar over.

Ten derde, liefde stelt zich voor ogen wat ze kan doen voor degene die ze liefheeft. Ik geloof dat dit iets heel moois is. Jezus keek naar een wereld vol zondaars en Hij zag daarin, door geloof, een mooie bruid voor zichzelf. Hij gaf zichzelf over, omdat vanuit Zijn liefde een visie ontstond waarin Hij mensen kon veranderen. Hij gaf zichzelf over om Zijn Gemeente te heiligen, opdat Hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en smetteloos.

Weet je, liefde heeft altijd visie. Liefde kijkt naar het onderwerp van haar liefde en ziet de mogelijkheden. Ze kijkt dieper dan de oppervlakte. Liefde ziet wat voor de menselijke zintuigen of voor het verstand nog onzichtbaar is. En op basis van deze visie – die ontstaat uit geloof dat voortkomt uit liefde – handelt liefde op een manier die absurd zou lijken voor het vleselijke verstand of voor iemand die alle dingen baseert op de rede. Hoe kon God kijken naar een wereld vol verloren zondaars en Zichzelf deze mooie bruid voor ogen stellen? Alleen liefde kan dat begrijpen.

Dan volgt het vierde punt over deze soort liefde – ze voorziet ten volle in elke behoefte. Als je de passage van Efeze 5 nog eens naleest, dan zie je dat Jezus volledig voorziet in elke behoefte van de Gemeente, zowel in fysiek als in geestelijk opzicht. Hij zorgt voor de Gemeente zoals een man voor zijn eigen lichaam zorgt – hij voedt en koestert haar. Hij zorgt echter ook in geestelijk opzicht voor haar reiniging door waterbad van het Woord. Deze soort liefde zorgt dus voor een volkomen voorziening voor het object van haar liefde.

En tenslotte, en misschien in zekere zin wel het belangrijkste punt: het uiteindelijke doel van deze liefde is éénheid. Paulus illustreert dit met de woorden uit Genesis 2:24 over het eerste huwelijk:

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

Dit is een diepgaand mysterie, en geloof me: het is een mysterie in het natuurlijke, maar hoeveel groter is het mysterie dat de liefde van Christus zich de éénheid voor ogen stelt met hen die Hij liefheeft. Dat is het uiteindelijke doel van deze zichzelf-gevende liefde van Christus. Dat is de reden dat Hij alle voorzieningen treft, omdat Hij voor eeuwig verenigd zal worden met hen die Hij liefheeft.

Nu wil ik een moment teruggaan naar het Oude Testament, voor een andere passage die spreekt over een huwelijksrelatie en deze gebruikt als beeld voor de liefde van God. Dit gedeelte staat in het boek Hosea en spreekt over het uiteindelijke doel van Gods handelen met Zijn volk Israël. We lezen allereerst over de afvalligheid en ontrouw van Israël. Daarna maakt God bekend hoe Hij van plan is om Israël met Zijn liefde voor Zichzelf terug te winnen. Ik noem een paar verzen uit Hosea 2; eerst vers 13-15 en daarna 18-19. God zegt over Israël:

Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! (Dit is een Hebreeuws woord, wat betekent: mijn Meester*)

Iets verderop zegt de Heer: Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.

In vers 13 zegt God: ‘Ik zal naar haar hart spreken’. Ik wil daar een paar principes uit halen, die Gods liefde illustreren en de manier waarop Hij handelt.

Allereerst, God lokt ons door Zijn liefde; Hij trekt ons. Hij heeft een plan en Hij vertelt ons niet altijd van tevoren wat Zijn plan is. En Hij kan toestaan dat wij in omstandigheden terecht komen die heel zwaar en heel moeilijk lijken, maar ze vormen allemaal deel van Gods plan.

Hij maakt het Dal van Achor, wat moeite inhoudt, tot een deur van hoop. God lokt ons dus; Hij leidt ons een situatie binnen waarin we ons wel tot Hem moeten wenden, omdat alle andere mogelijkheden zijn afgesloten. En juist als we ons volslagen hopeloos voelen, opent God die deur van hoop, en openbaart Hij Zich aan ons.

Dan verlangt God naar rechtstreekse gemeenschap. Hij zal tot ons hart spreken, niet alleen tot ons verstand. Hij wil niet alleen met ons redeneren, Hij wil één zijn met ons.

En zoals ik al noemde bij de passage uit Efeze 5, is het uiteindelijke doel van God een huwelijksverbintenis. Hij zegt: ‘Je zult Mij noemen: mijn Man, je zult Mij niet meer noemen; mijn Meester.’ Dat was het Oudtestamentische woord voor een echtgenoot onder de Wet, maar de Heer zegt: ‘Ik wil je binnenleiden in een nieuw woord.’ Het is te ingewikkeld om nu in detail de betekenis van het gebruikte Hebreeuwse woord uit te leggen, maar de Heer zegt: ‘Ik wil dit huwelijksverbond met jullie. Ik wil jullie Man zijn, Ik wil jullie tot vrouw hebben.’ Dus hetzelfde mooie beeld waarover in Hosea profetisch wordt gesproken, wordt in het licht gebracht in het Nieuwe Testament door het onderwijs van de apostel Paulus.

Het huwelijk is ten diepste een beeld van de liefde die God heeft voor Zijn volk.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat ik deze waarheid, van Uw overweldigende liefde voor ons als de Bruid van Uw Zoon Jezus, mag meenemen in mijn hart voor elke dag en in de dagelijkse praktijk van mijn leven. Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.