Shop Doneer

De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren

Leestijd: 3 min.

Wat denk jij dat het grootste wonder was dat ooit in het leven van een mens heeft plaatsgevonden? Redding? Dat is geweldig, maar als het andere wonder niet had plaatsgevonden, zou er nooit redding beschikbaar zijn.
Er is geen ander wonder dat zelfs maar in de buurt komt van de conceptie van Jezus in de schoot van de maagd Maria. Bedenk eens dat God Zelf, in de persoon van Jezus, op de een of andere manier Zijn plaats in de schoot van Maria innam en zich ontwikkelde als een volmaakte menselijke baby. Er is naar mijn mening geen ander wonder dat daarmee te vergelijken is. Elk persoon die uit de dood wordt opgewekt, elk persoon die wordt genezen, of wonderen van voorziening, hoe geweldig ook, zijn niet eens een beetje te vergelijken met het wonder van God die Zelf geïncarneerd is in de schoot van een menselijke vrouw. God neemt een groot risico Maria was zeker niet ouder dan zeventien jaar toen dat gebeurde, volgens de cultuur van het Joodse volk. Bedenk eens wat God riskeerde! Hij was afhankelijk van één Joods meisje, misschien zestien jaar oud, dat op de juiste manier moest reageren, want anders hadden we nooit verlossing kunnen ontvangen. Ik ben zo verbaasd dat God zoveel vertrouwen had in dit jonge Joodse meisje dat Hij het hele verlossingsplan van haar ‘ja’ zou laten afhangen.
En het helpt me ook echt te begrijpen dat God veel riskeert in jou en mij.
Ik wil iets over Maria opmerken waarin ik denk dat ze een voorbeeld is voor ons allemaal, niet alleen voor moeders. In Lukas hoofdstuk 1 verscheen de engel aan Maria en zei in vers 31-37: En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. In het Grieks staat er eigenlijk: "Geen woord van God zal zonder kracht zijn." Met andere woorden, elk woord dat God spreekt, bevat de kracht voor de vervulling ervan. Let nu op de reactie van Maria in vers 38: Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Die simpele zin, "overeenkomstig uw woord" bracht het grootste wonder ooit voort en ik wil jou daarmee uitdagen. Realiseer je je dat als je Gods Woord en Zijn beloften hebt, je alleen maar hoeft te zeggen "overeenkomstig uw woord"?
Probeer niet het beste te bedenken dat jij kunt doen. Besteed niet veel tijd aan het bedenken van iets geweldigs waarvoor je zou kunnen bidden. De dingen die ons gegeven worden in het Woord van God, zijn veel groter en veel wonderbaarlijker dan alles waar je zelf ooit aan kan denken of voor kan bidden.Gebed van de dag

Hemelse Vader, almachtige God, hoe geweldig zijn Uw wegen. Hoe krachtig en betrouwbaar is Uw Woord. Help mij om Uw Woord te bestuderen, om naar Uw Woord te handelen en vooral om U op Uw Woord te vertrouwen. Dank U voor de plannen die U met mijn leven heeft. Laat Uw Woord geschieden, voor Uw eer. Amen
Gebed voor DPM wereldwijd

ALBANIË

  • Bid voor onze vertaler en de redacteur die doorgaan met het werken aan materiaal in het Albanees.
  • Bid dat het team in Albanië meer door God geleide ontmoetingen heeft met nieuwe contacten, en meer mogelijkheden voor zendingswerk.