Shop Doneer

De oplossing voor zelfzucht

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we dat zelfzucht en egocentrisme een groot probleem zijn in het leven van de Gemeente. Vandaag bekijken we het Bijbelse alternatief voor zelfzucht. Dit wordt in Filippenzen 2:1-2 genoemd:

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn...

Hier staan prachtige eigenschappen waar we allemaal van houden, maar ze gaan niet samen met zelfzucht en egocentrisme. Paulus vervolgt:

...maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.

Verder lezen we in de verzen 3 en 4:

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is.

Deze vier verzen zijn dus tegenstellingen; de verzen 1 en 2 geven weer zoals wij zouden willen zijn; de verzen 3 en 4 laten zien wat wij vaak in onszelf en anderen ervaren. Als wij niet tot het Kruis komen en Gods oordeel ervaren over ons IK, zullen we nooit een oplossing ontvangen voor deze problemen. Er is geen andere oplossing en geen andere weg dan het Kruis. We moeten accepteren dat we niet meer leven voor onszelf. Deze woorden kun je hardop uitspreken:

In de laatste dagen zullen mensen zelfzuchtig zijn en liefdeloos... Maar ik niet.
Ik heb mijn oude ‘ik’ afgelegd en leef niet meer voor mezelf, maar voor Jezus, die voor mij gestorven is en weer opgestaan. Met Hem ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
Net als Hij, zet ook ik mijn leven in voor anderen; niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Ik heb zelfs mijn vijanden lief en ik doe goed aan de degenen die mij haten, want Gods bovennatuurlijke liefde is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest die mij gegeven is (zie Rom. 5:5).

Jezus is hierin mijn grote voorbeeld: hij is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen en Zijn leven te geven in ruil voor het leven van anderen. Ik doe niets uit eigenbelang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan mijzelf. Wie zijn leven vasthoudt, die zal het verliezen, maar wie zijn leven loslaat, die zal het vinden. Ik heb het leven gevonden in Jezus!

(tekst afkomstig van de DPM Jongerenkaart Ik leef niet meer voor mezelf)


Gebed van de dag

Hemelse Vader, geef mij voortdurend die open blik naar de noden behoeften en van anderen, zodat ik een levende vertegenwoordiger ben van Uw liefde. Raak mijn hart, Heer, met wat Uw hart raakt. Geef mij op bovennatuurlijke wijze Uw bewogenheid voor de mensen om mij heen! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

TSJECHIË

    • Bid voor nieuwe en ervaren proeflezers voor onze vertalingen, hier is dringend behoefte aan.
    • Bid dat er nieuw zendingswerk kan plaatsvinden via digitale/sociale media, zodat we meer jonge mensen kunnen bereiken.
    • We zijn van plan verschillende boeken over Israël uit te geven; bid dat de christenen in Tsjechië een houding van zegen en gebed ontwikkelen voor het land en het volk Israël.