Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De schapen en de bokken

Leestijd: 3 min.Nadat Israël door de vuurgloed van de beproeving is heengegaan en weer door Jezus Christus met God is verzoend, zal er voor God verder geen noodzaak meer zijn om hen te oordelen. Daarna, wanneer Christus Zijn aardse koninkrijk opricht en Zijn plaats inneemt op de troon van Zijn heerlijkheid, zal Hij alleen de heidense volken nog moeten oordelen, die op aarde nog in leven zijn aan het einde van de grote verdrukking.

Jezus schetst een levendig beeld van het oordeel over de heidenvolkeren in Mattheüs 25:31-46. Er is niets dat erop wijst dat dit een gelijkenis is. Het is een rechtstreekse profetische voorzegging, waarbij het beeld wordt gebruikt van een herder en zijn kudde:

De openingsscène staat beschreven in Mattheüs 25:31–33: Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.

Het doel van het oordeel dat volgt, is het apart zetten van de ‘schapen’ (degenen die God accepteert) van de ‘bokken’ (degenen die God verwerpt). De ‘schapen’ zullen worden ontvangen in het koninkrijk dat God voor hen heeft bereid – dat is Christus’ duizendjarig rijk. Over de ‘bokken’ zal daarentegen een laatste, onherroepelijk oordeel worden uitgesproken, waardoor zij verbannen zullen worden naar een eeuwig vuur, dat voor de ​duivel​ en zijn ​engelen​ bestemd is (Mattheüs 25:41).

Deze verworpen heidenen zullen niet naar de Sheol (of Hades) worden gezonden, maar rechtstreeks naar de plaats van de definitieve straf voor alle rebellen – de poel van vuur. Het ‘beest’ – dat is de Antichrist – en zijn valse profeet zullen dan reeds in deze poel zijn geworpen.

De scheiding tussen schapen en bokken is gebaseerd op één bepaald gegeven: de manier waarop degenen die geoordeeld worden de broeders van Jezus hebben behandeld – dat is het Joodse volk.

Heel veel passages van de Schrift laten duidelijk zien dat er aan het einde van deze bedeling een wereldwijde vijandschap ten opzichte van het Joodse volk en de staat Israël zal zijn. Niet alleen zal er een geconcentreerde aanval plaatsvinden van de heidense volkeren tegen Israël, ook Joden in andere landen zullen verschillende vormen van vervolging ondergaan. Te midden van dit alles zullen er echter sommige heidenen zijn die hun standpunt hiertegen zullen innemen – hetzij individueel of als natie – aan de kant van het Joodse volk. Dezen zullen alles doen wat binnen hun vermogen ligt om de Joden te beschermen en hun lijden te verlichten. Bij hun beoordeling zal dit hen maken tot ‘schapen’, die waardig bevonden worden om in te gaan in het koninkrijk van Christus, dat op aarde zal worden gevestigd.

Gebed van de dag

Almachtige Hemelse Heer, dank U wel dat U waakt over Uw Woord om het te doen, en dat al deze beschreven dingen zich letterlijk voor onze ogen zullen voltrekken. Dank U voor Uw bescherming en leiding in die dagen, en dat Uw genade ons schild zal zijn Heer. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

PERU / ZUID AMERIKA

Het vertalen van Dereks radioboodschappen in het Ayacucho Quechua dialect van Peru en de buurlanden gaat door. Bid dat zij die hierbij betrokken zijn, doorzetten om deze taak met succes te voltooien.

Weekvers: Mattheüs 25:31 & 33

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.