Shop Doneer

De spiegel van Gods Woord laat ons de nieuwe schepping zien

Leestijd: 3 min.
De Pijlers - dag 52

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
(Jakobus 1:23-25)

De spiegel van Gods Woord laat ons de nieuwe schepping zien
Gisteren sloot ik af met de aanmoediging om ook daadwerkelijk te handelen naar wat Gods Woord ons over onszelf laat zien. Op dit punt laten veel mensen na om op de juiste manier gebruik te maken van Gods spiegel. Door het horen en lezen van Gods Woord en de werking van Zijn Heilige Geest komen ze tot de overtuiging dat er dingen in hun hart en leven zijn, die onrein en schadelijk zijn en die God niet behagen.
Hun eerste reactie is spijt en berouw. Ze realiseren zich dat ze in nood zijn en in gevaar. Het is zelfs mogelijk dat ze in een kerk naar voren gaan, bidden en in tranen uitbarsten. Er komt vervolgens echter geen werkelijke verandering in hun manier van leven. De volgende dag begint de indruk ervan af te nemen. Ze gaan weer op de oude voet verder. Al spoedig is zo’n persoon helemaal ‘vergeten wat voor iemand hij was’. Hij heeft de onplezierige, ongemakkelijke waarheden die Gods spiegel heeft laten zien al snel vergeten. Onbewogen en zelfvoldaan vervolgt hij zijn koers. Die voert hem echter steeds verder van God af.
Maar de spiegel van Gods Woord kan ook prettige dingen onthullen. Hij kan ook laten zien wat we kunnen worden door ons geloof in Christus. Hij onthult niet alleen de vodden van onze eigengerechtigheid, maar ook het vlekkeloze gewaad van de verlossing en het blinkende kleed van de gerechtigheid dat we kunnen ontvangen door geloof in Christus.
Als wij, nadat Gods spiegel ons de waarheid over onze eigen zonde en onreinheid heeft laten zien, onmiddellijk in actie komen - als we onze zonde belijden en het Evangelie geloven en gehoorzamen - dan zullen we de volgende keer als we in de spiegel kijken, niet meer onze oude zondige natuur zien. Nee, dan zullen we onszelf zien zoals God ons nu ziet in Christus: vergeven, gereinigd, gerechtvaardigd, een nieuwe schepping. Ons wordt duidelijk dat er een wonder heeft plaatsgevonden:
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus,... (2 Korinthiërs 5:17-18)
Niet alleen is het oude voorbijgegaan en zijn alle dingen nieuw geworden, maar dat alles is uit God. God zelf accepteert de verantwoordelijkheid voor ieder kenmerk en ieder aspect van de nieuwe schepping in Christus. Er is niets bij dat het gevolg is van menselijke prestaties. Het is allemaal van God zelf. In vers 21 zegt Paulus opnieuw: Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat we zouden worden: gerechtigheid van God in Hem.
Wat is Gods gerechtigheid? Het is een gerechtigheid zonder vlek en zonder rimpel, die nooit zonde gekend heeft. Dat is de gerechtigheid die God ons in Christus toekent. We moeten lang en ernstig in Gods spiegel kijken, totdat we onszelf daarin zien zoals God ons ziet.

Hemelse Vader, lieve Heer Jezus, dank U Heilige Geest, voor Uw voortdurend reinigende, heiligende werk in mijn leven… Wat ben ik U dankbaar dat het oude – dus ook mijn oude mens – voorbij is. Voor eeuwig, beginnend vandaag, leef ik nu voor U die mij door Uw plaatsvervangende offer, heilig en rein heeft gemaakt. Ik prijs U om Uw grootheid! Amen.