Shop Doneer

De stem van de Heer zal roepen

Leestijd: 2 min.

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel (1 Thessalonicenzen 4:16). Eerst komt het geroep van de Heer. Wist je dat de Heer roept? Hij spreekt niet altijd met een zachte stem.

Dit is hoe Jezus zelf deze gebeurtenis beschrijft: Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, (dat is de eerste opstanding) maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis (dat is de tweede, daaropvolgende opstanding). (Johannes 5:28-29)

Heb je opgemerkt wat de doden uit hun graven zal doen opstaan? Het is de stem van de Heer. Jezus liet tijdens Zijn bediening op aarde drie mensen opstaan uit de dood. In alle drie deze gevallen riep Hij de persoon die terug moest komen heel specifiek. Toen Hij het dochtertje van Jaïrus liet opstaan, zei Hij: „Jong meisje, Ik spreek tegen jou. Kom terug.” En onmiddellijk kwam ze terug. (Zie Markus 5:22-24, 35-43.) Toen Jezus de weduwe van Naïn ontmoette die de stad uit kwam met haar enige zoon, op een lijkbaar, liet Hij de lijkstoet halt houden en zei: „Jonge man, Ik zeg je om op te staan.” En hij stond op (zie Lukas 7:11-17). En toen Jezus buiten het graf van Lazarus stond, zei Hij: „Lazarus, kom er uit.” (zie Johannes 11:1-44.)

Jezus is de enige die de autoriteit heeft om de doden op te wekken. Het is Zijn stem alleen die de doden uit het graf doet komen.

1 Korinthiërs 15 gaat over de opstanding. In vers 51 zegt Paulus: Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen (in de dood)...

Zie je, de gelovige slaapt wanneer hij sterft, omdat hij weer wakker zal worden. Het is niet permanent. Paulus gaat verder: … maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenkbij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (vers 51-52)

Weet je wat die laatste zin betekent? De tijd die nodig is voor deze verandering is zo lang als de tijd die je nodig hebt om één keer met je ogen te knipperen. Weet je ook waarom je zult knipperen met je ogen? Vanwege het schitterende licht dat je ogen zal raken, zul je je oogleden niet kunnen openhouden. Op dat moment zal er een ogenblikkelijke, totale verandering plaatsvinden van het fysieke lichaam van iedere gelovige. Over die verandering lezen we morgen verder.

Gebed van de dag

Heer, ik verlang ernaar Uw stem te horen als U roept waardoor allen die gestorven zijn uit de dood zullen opstaan. Wat een prachtig moment zal dat zijn, dat U mij tot U roept, waar ik ook ben op dat moment. U heeft de autoriteit om ons uit de dood te roepen. U bent zo groot en machtig, ik prijs Uw naam! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

NIEUW ZEELAND

  • Bid dat de gedetineerden die eind vorig jaar Dereks boeken hebben ontvangen, gezegend en bemoedigd worden, en een diepere wandel met de Heer zullen krijgen.
  • Bid ook om een toename van het aantal gevangenissen dat Dereks boeken wil ontvangen voor verspreiding onder de gevangenen.