Shop Doneer

De tekenen die volgen op het getuigenis

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 239


God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.
Hebreeën 2:4

De tekenen die volgen op het getuigenis

Deze week zullen we nog een belangrijk resultaat onderzoeken dat door de doop in de Heilige Geest wordt bewerkt in de bediening van de Geest-vervulde prediker. Dit staat beschreven in Hebreeën 2:3-4: ...hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo’n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons bevestigd is door hen die Hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.
De schrijver vermeldt hier drie redenen waarom de boodschap van het Evangelie de grootste aandacht vereist van allen die het horen:
1. omdat het door de Heer Jezus Christus zelf is gepredikt.
2. omdat de boodschap toen werd overgenomen en opgetekend door mannen die zelf alles wat er gebeurde gehoord en gezien hadden.
3. omdat deze boodschap verder op bovennatuurlijke bevestigd wijze werd door de tekenen en wonderen en gaven van de Heilige Geest.
Hieruit zien we dat een belangrijke bediening van de Heilige Geest is: het geven van een bovennatuurlijk getuigenis aan de goddelijke autoriteit en de waarheid van de gepredikte boodschap.
In Markus 16:15-18 lezen we die prachtige, bekende zendingsopdracht: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen... En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.
In deze verzen noemt Jezus vijf bovennatuurlijke tekenen specifiek, die door God zijn bestemd om de Evangelieboodschap te begeleiden, en op deze wijze een bovennatuurlijk getuigenis af te leggen van de waarheid ervan:
a) het kunnen uitwerpen van boze geesten;
b) de manifestatie van het spreken in nieuwe tongen
c) onkwetsbaarheid voor slangenbeten;
d) onkwetsbaarheid voor vergif in drank of voedsel;
e) het kunnen genezen van zieken door hun de handen op te leggen in de naam van Jezus.
We moeten benadrukken dat de inleidende uitdrukking die Jezus gebruikt, ‘in Mijn Naam’, van toepassing is op elk van de vijf specifiek genoemde tekenen. Elk daarvan is slechts werkzaam door geloof in de Naam van Jezus.
Ook moet erop gewezen worden dat deze vijf begeleidende bovennatuurlijke tekenen niet beperkt zijn tot een speciale categorie mensen. Jezus zegt niet: ‘Deze tekenen zullen apostelen volgen...’ Oftewel: ‘Deze tekenen zullen predikers volgen…’ Of ook: ‘Deze tekenen zullen de eerste gemeente volgen…’ Hij zegt: ‘hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen.’ Alle ware gelovigen hebben het recht te verwachten dat deze bovennatuurlijke tekenen hun getuigenis zullen begeleiden en bevestigen, als zij, in gehoorzaamheid aan Christus’ opdracht, trachten aan alle mensen het goede nieuws van het Evangelie te verkondigen.
Heer Jezus, reinigt U mijn denken van elke gedachte die niet geboren is uit U. En geeft U mij vrijmoedigheid om in Uw naam te bidden voor zieken, en vanuit geloof te bidden met ieder die ziek is naar lichaam, ziel of geest, in Uw machtige naam! Amen.