Shop Doneer

De tempel van God

Leestijd: 2 min.
In zijn tempel zegt eenieder: Hem zij de eer!
Psalm 29: 9
O God, wij gedenken uw goedertierenheid,
wanneer wij in uw tempel zijn
Psalm 48: 10
Psalm 29 bevat - net als de overdenking van gisteren - weer zo'n kort, krachtig zinnetje dat echter een immense reikwijdte heeft: Iedereen in Gods tempel - niemand uitgezonderd - denkt aan Zijn goedertierenheid en zegt: Hem zij de eer!
Waarom neemt Gods tempel zo'n bijzondere plaats in ten opzichte van alle andere plaatsen in het heelal? Omdat op deze plaats slechts één thema bestaat: God en zijn eer. Alles en iedereen in Zijn tempel zegt: Eer! Niet alleen de levende wezens die daar aanbidden - de engelen, de cherubim en de serafim - maar zelfs de voorwerpen, de attributen, en zelfs de structuur, 'roepen' mee: 'Ere zij God!' Samen vormen ze een eenheid van aanbidding.
De aanbidding in Gods tempel blijft echter niet beperkt tot uiterlijke, woordelijke uitingen. Ze komt ook tot uitdrukking in de innerlijke, onuitgesproken overpeinzingen van de ziel. Het thema van deze innerlijke overpeinzing is Gods onuitputtelijke, oneindige liefde. Het Hebreeuwse woord dat hiervoor wordt gebruikt, wordt op vele manieren vertaald: genade, goedertierenheid, goedheid. ...Elk van deze woorden geeft iets weer van de betekenis, maar zelfs als je alle woorden naast elkaar zou zetten, dan geven ze nog niet de volle betekenis van het Hebreeuwse woord weer. Voor de ware aanbidder vormt het een onuitputtelijke bron van overpeinzing.
We zien in deze twee psalmverzen twee kenmerken van Gods tempel, die indrukwekkende, heerlijke plaats:
  1. Verbale aanbidding die Gods eer verkondigt, en
  2. Innerlijke overpeinzing die zich concentreert op Zijn onuitputtelijke liefde.
Zodra we aan deze twee voorwaarden voldoen, wanneer ons hele wezen uitroept: 'God zij de eer!' en al onze gedachten gericht zijn op zijn onuitputtelijke liefde, dan zijn wij Gods tempel. Dat kan zijn in een auto, op kantoor, in de keuken, of waar dan ook. De plaats is onbelangrijk.
Sterker nog, ook op dit moment, waar je je ook bevindt, je kunt Gods nù tempel worden! Breng God eer en richt je hart en je gedachten op zijn onuitputtelijke liefde. Open dan je mond en ga Hem prijzen! Laat je hele wezen uitroepen: 'Eer!'

Mijn antwoord in geloof:
Hoge hemelse Vader en Koning, alles in mij brengt U eer.! Tot in het diepst van mijn wezen overpeins ik uw onuitputtelijke, nooit aflatende stroom van liefde. Dank U wel dat mijn hart en leven Uw tempel mag zijn, een plaats waar slechts één Iemand wordt aanbeden: de eeuwige, almachtige God! Amen.