Shop Doneer

De twee bedriegers

Leestijd: 2 min.

In zijn beroemde gedicht 'Indien...' schreef Rudyard Kipling een indringende waarheid over succes en falen:

,,Indien je Overwinning en Onheil het hoofd kunt bieden, en deze twee bedriegers op dezelfde manier kunt behandelen...''

Of we ze nu Succes en Falen noemen of Overwinning en Onheil: de beschrijving van Kipling is juist - het zijn allebei bedriegers. Geen van beide is wat ze lijken te zijn; geen van beide is blijvend. Gelukkig hebben we een volmaakt voorbeeld gekregen van hoe we met deze twee bedriegers moeten omgaan. Niemand is ze ooit vollediger tegengekomen of heeft hun aanmatigende beweringen duidelijker aan het licht gebracht dan Jezus Zelf. Hij heeft momenten gekend van glorie, toen de hele menigte haar mantels als een soort rode loper voor Hem uitspreidde op de weg en Hem in Jeruzalem verwelkomde als Koning. Maar ook ervoer Hij momenten van ultieme afwijzing, toen dezelfde menigte een week later schreeuwde: ,,Kruisig Hem! Kruisig Hem!", terwijl Zijn beste vrienden en volgelingen Hem allemaal in de steek lieten. Toch werd Jezus nooit meegesleept door eer en glorie, of terneergeslagen door haat. In beide omstandigheden werd Hij gemotiveerd door slechts één groot doel - het doen van de wil van Zijn Vader en het volbrengen van het werk dat de Vader Hem te doen had gegeven. Dit doel, dat Hij vastberaden nastreefde, bracht Hem als overwinnaar door beide beproe­vingen heen - of het nu ging om goede of slechte omstandigheden.

In Hebreeën 12:1-2 daagt God ons eerst uit door te wijzen op de oudtestamentische gelovigen, wier geloof iedere soort beproeving doorstond. Vervolgens wordt ons Jezus voor ogen gesteld, als het laatste, volmaakte Voorbeeld van volharding en uiteindelijke overwinning:

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Als we deze oproep volgen en Jezus als voorbeeld nemen, dan ontdekken we dat Hij werkelijk zowel 'de Leidsman als de Voleinder van het geloof is'. Hij die door genade Zijn werk in ieder van ons begonnen is, zal het door diezelfde genade ook voleindigen. Zijn overwinning werd de garantie voor de onze. Al wat Hij verlangt is, dat we onze ogen op Hem gericht houden.


Gebed van de dag

Heer Jezus, ik wil mijn oog gericht houden op U omdat alleen U mijn geloof kunt voleindigen. Ik wil mij niet laten afleiden door onheil, falen of beproevingen, en ik wil me ook niet laten afleiden door succes. In alle omstandigheden wil ik net als U kiezen voor één doel: de wil te doen van de Vader. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd


FRANKRIJK

  • Michaël, zoon van directeur René de Groot, is op 1 januari begonnen met zijn werk voor DPM-Frankrijk. Bid voor hem in zijn nieuwe rol: hij verzorgt de database en de bestellingen, en zal mogelijk ook betrokken raken bij de website en YouTube.
  • Veel nieuwe studenten hebben zich aangemeld voor de Bijbel Correspondentiecursus. Bid dat ze allemaal de cursus zullen afronden, en daarna blijven groeien in hun geloof en door de Heer gebruikt worden.
  • Bid ook voor Catherine die de Bijbelcursus overziet en werkt met de studenten, naast haar vele andere verantwoordelijkheden.