Shop Doneer

De twee grote geboden

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 107

U zult de Heere, uw God, ​liefhebben​ met heel uw ​hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Mattheüs 22:37-39)
De twee grote geboden
Gisteren sloten we af met de vraag: Wat wordt er bedoeld met de woorden de eis van de wet? Het antwoord op deze vraag wordt heel duidelijk en exact door Jezus Christus zelf beantwoord in Mattheüs 22:35-40, in antwoord op een vraag van een Joodse wetgeleerde.
En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, ​liefhebben​ met heel uw ​hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.
Met deze woorden definieert Jezus wat de eis der wet is, waar Paulus over spreekt. De wet van Mozes werd in een bepaalde periode van de menselijke geschiedenis alleen aan een klein deel van het menselijk geslacht gegeven. Maar achter dit zo gegeven volledige wetssysteem staan de twee grote, eeuwige en onveranderlijke wetten van God voor heel het menselijke geslacht: U zult de Heere, uw God, liefhebben... en U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Het systeem van wetten dat door Mozes werd gegeven, was alleen maar een gedetailleerde toepassing en uitwerking van deze twee grote, fundamentele wetten - liefde tot God en liefde tot onze naaste. Deze twee geboden waren de basis van het hele wetssysteem van Mozes en de hele bediening en boodschap van al de Oudtestamentische profeten. Hier is dan de eis van de wet, samengevat in deze twee allesomvattende geboden: ‘Heb God lief’ en ‘Heb je naaste lief als jezelf’.
Dezelfde waarheid wordt door Paulus onderwezen in 1 Timotheüs 1:5-7:Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken.
Let eens op die verhelderende uitspraak: het einddoel van het gebod is liefde...
Het hoogste doel en de reden waarom de hele wet werd gegeven, was om ‘liefde’ te benadrukken - liefde tot God, en liefde tot de mens. Paulus gaat verder met te zeggen dat allen die proberen de wet van Mozes te onderwijzen of te interpreteren, zonder begrip van dit belangrijke, fundamentele doel van de wet, zich hebben gewend tot zinloos gepraat... zonder inzicht in wat zij zeggen of in wat zij zo sterk benadrukken.
Met andere woorden, zulke uitleggers gaan volledig voorbij aan het kernpunt van de wet - dat is ‘liefde’. Deze wet van de liefde - liefde tot God en tot de mens - is de wet achter alle andere wetten.

Heer, laat mij U en mensen om me heen overvloedig liefhebben!... Verandert U mij in dit opzicht volkomen, en door mij ook alle mensen om mij heen. Breng mij in contact met mensen die in het bijzonder uw liefde nodig hebben, zoals bijvoorbeeld eenzame ouderen, zoekende jongeren, elk mens dat vertwijfeld is geraakt… Laat mij Uw liefde voor hen zijn en brengen. Amen.