Shop Doneer

De wapens van onze veldtocht

Leestijd: 1 min.
In Openbaring 12:7-9 lezen we dat de hemel de draak (satan) en zijn engelen heeft uitgestoten. Verheug u, hemel; Wees op uw hoede, aarde! De duivel bevindt zich nu dus hier op aarde, en hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft om zijn verwoestende werk te verrichten. Mij is duidelijk geworden dat deze periode (of een gedeelte ervan) is gerelateerd aan de zeventigste week die Daniël beschreef (Daniël 9:21-24). Het betreft een specifieke, begrensde periode, en de duivel - die zeer bekend is met de Bijbelse profetieën - weet dat heel goed. Jezus zelf heeft gezegd dat die periode beperkt zal zijn (in Matteüs 24:21,22 bijvoorbeeld). Hoewel de Bijbel het in theorie heeft over drieënhalf jaar, zullen er minstens een paar 'dagen' vanaf worden getrokken aan het einde. Daarna zal de duivel gebonden worden en gevangengezet in de bodemloze put.
De duivel wil niet dat wij ons van deze feiten bewust zijn, want zolang we onwetend zijn, zullen we niet de dingen doen waarvoor God ons heeft geroepen. Maar God heeft ons speciale geestelijke wapens gegeven, om de bolwerken van satan in de hemelse gewesten neer te halen.De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken de valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus (2 Korinthe 10:4,5).
De geestelijke wapens die we hebben gekregen, stellen ons in staat om elke hoogte neer te halen die zich verzet tegen God en Zijn koninkrijk. De laatste hoogte die zich tegen God verzet, is satans eigen koninkrijk in de hemelse gewesten. God heeft ons de wapens toevertrouwd die ons in staat stellen die laatste hoogte te verslaan. Die wapens zijn het bloed van Jezus en het woord van ons getuigenis.

Dank U Heer, voor het bloed van het Lam. Ik neem dit op als een geestelijk wapen en gebruik het samen met mijn getuigenis: de belijdenis dat Jezus de ultieme overwinning heeft behaald en dat ik in Hem vergeving, redding, genezing en bevrijding heb ontvangen. Ik proclameer dat ik satan overwin door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis. Amen.