Shop Doneer

De zelfvernedering van Jezus, ons voorbeeld

Leestijd: 2 min.
Een indrukwekkend Bijbelgedeelte schildert een beeld van wat deze bevrijding en het leven daarnaar, in de praktijk inhoudt: Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. (Filippenzen 2:5-8)

In de volgende twee verzen beschrijft Paulus de zelfvernedering van Jezus in zeven neerwaartse stappen die Hij zette tot aan zijn kruisdood: Stap 1: [Hij] heeft zichzelf ontledigd. Het Grieks zegt: ,,Hij maakte zichzelf leeg.'' Charles Wesley schreef dat Hij 'zichzelf van alles leegmaakte, behalve van liefde.'Stap 2: Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Hij had nog een engel kunnen zijn om dienstknecht te zijn - maar Hij moest nog verder afdalen.Stap 3: Hij is aan de mensen gelijk geworden. Hij nam de menselijke natuur aan.Stap 4: Hij is in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Dit betekent naar mijn mening dat toen Hij verscheen in de straten van Nazareth niets Hem onderscheidde van de andere mannen en vrouwen.Stap 5: Hij heeft zich vernederd. Niet alleen was Hij een mens, maar ook nog een nederig mens. Geen priester of heerser - een timmerman.Stap 6: Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Hij leefde niet alleen als mens, maar stierf als mens.Stap 7: Hij stierf de ultieme dood - de dood aan het kruis.


Jezus door God verhoogd

De volgende drie verzen van Filippenzen 2 beschrijven hoe Jezus zeven maal verhoogd werd: Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader! (vers 9-11) Let op het 'daarom' aan het begin... Waarom verhoogde God Jezus? Omdat Hij zichzelf vernederde. Jezus zei dat al wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden (Matt. 23:12). Zelfvernedering is de gegarandeerde weg om verheerlijkt, verhoogd, te worden. God heeft de verantwoordelijkheid voor de gevolgen op Zich genomen. Hoe lager je afdaalt, hoe hoger je zult eindigen. Jouw deel van het proces is jezelf te vernederen, Gods deel is dat Hij je zal oprichten en verhogen. Dit zijn de zeven opwaartse fasen van de verhoging van Jezus: Stap 1: God heeft Hem uitermate verhoogd.Stap 2: God gaf Hem de naam boven alle naam.Stap 3: Voor de naam van Jezus zal elke knie zich buigen.Stap 4: Alles in de hemel zal buigen.Stap 5: Alles op aarde zal buigen.Stap 6: Alles onder de aarde zal buigen.Stap 7: Elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader.Heer Jezus, ook mijn tong belijd dat U, Jezus Christus, de Heer bent, tot glorie en eer van God de Vader! Ik prijs U en verheerlijk U, om het geweldige voorbeeld dat U mij gaf. Amen.