sluit
Shop Doneer

Dienstbaar aan de koning!

Leestijd: 3 min.
Nog één laatste bevrijding blijft over in onze studie naar de vijf 'bevrijdingen' die Jezus' offer aan het kruis voor ons mogelijk heeft gemaakt. Deze laatste vinden we in Galaten 6:14, waar Paulus schreef over mensen die zich wilden beroemen op bepaalde godsdienstige prestaties:
Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.
Het kruis staat tussen de christen en de wereld in. De wereld die kijkt naar een gelovige in Jezus Christus, ziet een lichaam aan een kruis... geen aantrekkelijk gezicht. De christen heeft andersom een zelfde ervaring. Als hij of zij naar de wereld kijkt, is er niets dat hem of haar aantrekt. Er loopt een absolute scheidingslijn tussen die twee; ze zijn van elkaar afgescheiden door het kruis. Laten we opnieuw even stilstaan bij wat hier bedoeld wordt met 'de wereld'. Eerder zagen we dat de twee woorden voor 'tijd' aeon en cosmos zijn en dat die soms worden verwisseld. Aeon is een tijdsafbakening, terwijl cosmos (of ook: wereld) een sociologisch begrip is en gaat over mensen. In Galaten 6:14 is het woord voor 'wereld' cosmos. Wij zijn bevrijd van het huidige wereldsysteem, dat bestaat uit alle mensen die de rechtvaardige heerschappij van God (in de persoon van Jezus Christus) weigeren. Een verhelderende gelijkenis vinden we in Lukas 19, waar Jezus zegt:
Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en (daarna) terug te keren. En hij riep tien van zijn slaven en gaf hun tien ponden en zei tot hen: drijft handel, totdat ik terugkom. Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet, dat deze koning over ons wordt.
Dit is een beeld van Jezus die de aarde verlaat, naar Zijn Vader in de hemel gaat, en daar wacht om terug te keren hier op aarde en Zijn Koninkrijk in te nemen. Maar het is eveneens een beeld van het wereldsysteem waarin de mensen zeggen: ,,Wij willen niet dat de mens Jezus over ons regeert en we zullen ons niet aan Hem onderwerpen als onze Heer.''
De wereld bevat allerlei soorten mensen: atheïsten, mensen van vele verschillende godsdiensten, en ook mensen uit allerlei christelijke gezindten - vaak respectabele, goed levende mensen. Van de laatste categorie zeg je misschien: ,,Zij maken geen deel uit van de wereld, want ze leven goed en gaan naar de kerk!'' Maar de enige manier om te ontdekken of mensen deel uitmaken van het wereldsysteem, is hen uit te dagen tot onvoorwaardelijke toewijding aan Jezus Christus. Dan komt er misschien iets in hen naar boven dat niet zo respectabel is. Het laagje godsdienstig vernis gaat eraf en onthult dat er van binnen een opstandeling leeft - een fatsoenlijke, godsdienstige opstandeling misschien, een keurige en respectabele rebel, maar in feite net zo opstandig als de communist, de atheïst of de moslim.
Wat is de scheidslijn? Onderwerping aan Jezus als Heer. Zij die zich hebben onderworpen behoren niet tot de wereld. Ze zijn uit de wereld overgestapt in het Koninkrijk van God. En weet je, je kunt niet in het Koninkrijk van God zijn zonder de juiste houding ten opzichte van de Koning. Veel mensen willen wél het Koninkrijk, maar weigeren de Koning! Dat gold al voor Israël in Jezus' tijd. Ze wilden wel het Koninkrijk, maar wezen de Koning af, en door hun afwijzing van de Koning liepen ze ook het Koninkrijk mis. Niemand kan de Koning afwijzen en toch het Koninkrijk beërven. Het zijn niet de soort kleren die we dragen of het soort ontspanning dat we kiezen, die bepalen of we tot het Koninkrijk behoren; het is onze houding ten opzichte van Jezus. Hebben we ons écht en oprecht onderworpen aan Hem?
Dat wil niet zeggen dat we perfect zijn. Gewoonlijk heeft Jezus op het moment dat we ons leven aan Hem onderwerpen, daarin een hoop recht te zetten. Maar als we Gods Koninkrijk willen beërven, dan zullen we de Koning Zijn rechtmatige plaats moeten geven en Hem Zijn werk laten doen in ons leven!

Heer Jezus, dank U wel dat ik U in mijn leven mag erkennen en dienen als Koning, met alle werk dat U in mij wilt verrichten. Maar dank U dat ik daarmee ook de kracht van Uw Koninkrijk mag zien en afgescheiden mag zijn van de wereld! Amen.