Shop Doneer

Dirigeer de stroom van Gods liefde

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
De zevende bouwsteen: Liefde (voor allen)
In Romeinen 12:9-21 noemt Paulus verschillende principes voor een christelijke levenshouding. In vers 9 begint hij met die ene, uiterst belangrijke motivatie: Laat de liefde ongeveinsd zijn. Alle andere voorschriften die volgen, zijn eenvoudigweg andere manieren waarop echte christelijke liefde zich uit.
Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (Romeinen 12:9-21)
De bron van het hele christelijke leven is liefde, dus begint Paulus in Romeinen 12:9 met te spreken over ongeveinsde liefde, waar al het andere uit voortvloeit. Dit is niet een stel regels die je moet volgen. Het zijn aanwijzingen over de manier waarop je de liefde die God in je hart heeft gelegd, kunt uitwerken. Zie je het verschil?
Stel, je moet een grote tuin water geven en je doet dat met een gieter. Keer op keer moet je teruglopen naar de kraan, af en aan lopen met water, je krijgt het warm, je raakt bezweet en moe. Het werkt niet zo goed. Dan zegt iemand: "Waarom probeer je het niet met een tuinslang? Koppel hem vast aan de kraan, pak het uiteinde vast, en het enige wat je hoeft te dragen is de tuinslang". Je kunt het water overal waar het nodig is naartoe brengen.
Dat is wat Paulus hier zegt. Zo kun je het water, de liefde die God in je hart heeft gelegd, besturen. Maak er niet een stel regels van. Dirigeer eenvoudigweg de stroom van liefde die God je gegeven heeft, overal naartoe waar Zijn Geest je leidt.

Vader, dank U wel voor die nooit ophoudende stroom van Goddelijke, bovennatuurlijk agape-liefde die door Uw Geest in mijn hart is uitgestort (zie Romeinen 5:5) en die ik namens U mag dirigeren naar droge mensenharten die verlangen naar Uw liefde. Dank U voor de leiding van Uw Geest. Amen.