Shop Doneer

Door geloof

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 170

Dit alleen wil ik van u leren: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof?
(Galaten 3:2)
Door geloof
Deze kwestie van hoe de gave van de Heilige Geest wordt ontvangen, is waarschijnlijk onder de christengemeenten in Galatië naar voren gekomen, en Paulus verwijst daar meerdere malen naar in het derde hoofdstuk van zijn brief aan de Galaten.
In Galaten 3:2 zegt Paulus bijvoorbeeld: Dit alleen wil ik van u leren: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof?
Opnieuw zegt hij in vers 5 van hetzelfde hoofdstuk: Hij dan die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof?
En ook in vers 14, zoals we al hebben gezien, opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
Dus Paulus benadrukt in deze verzen driemaal dat het ontvangen van de Geest plaatsvindt door geloof. Met andere woorden, de essentiële basisvoorbereiding voor gelovigen om de Heilige Geest te ontvangen, is dat ze vanuit de Schrift worden geïnstrueerd over de aard van Gods voorziening voor hen, en hoe zij om deze voorziening mogen vragen door geloof in het verzoeningswerk van Jezus aan het kruis. Als eerst deze Bijbelse instructie met geloof wordt ontvangen door degenen die de Heilige Geest zoeken, dan zou het niet veel moeite of tijd hoeven kosten om deze gave te ontvangen.
Uit Paulus’ brief aan de Galaten blijkt echter enigszins, dat de christenen in Galatië door eenvoudig geloof allereerst van hem de boodschap van het Evangelie en de gave van de Heilige Geest hadden ontvangen, en daardoor waren binnengegaan in de volheid van Gods voorziening voor hen. Maar later, door andere leraren, waren ze betrokken geraakt in het een of andere soort wettisch systeem, dat bovenop dit fundament van het Evangelie was gelegd. Daardoor begonnen ze hun blik te verliezen op het eenvoudig ontvangen van Gods gave door genade en geloof.
Een belangrijk doel van Paulus’ brief aan hen is deze mensen te waarschuwen voor de gevaren daarvan en hen terug te roepen tot de oorspronkelijke eenvoud van hun geloof.
Dank U Vader, dat U mij altijd wilt houden bij de eenvoud van het ontvangen van geloof en de kracht van Uw Heilige Geest door geloof… Ik wil simpel en eenvoudig vertrouwen op de overvloed van Uw genade, op basis van mijn geloof in U en de voortdurende werking van Uw Geest in mij. Amen.