Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Door Jezus...

Leestijd: 2 min.
Om de gevallen mensheid te verlossen, boog God Zich nog dieper neer. Daarin ligt voor ons de tijdloze les: Hoe lager we gaan, hoe hoger we komen. Maar elke keer als we hoger gaan, eindigen we weer lager. In de Persoon van Jezus Christus identificeerde God Zichzelf met de gevallen mensheid en betaalde Hij de schuld.
En toen die schuld eenmaal was uitgewist, hoefde Hij geen compromis te sluiten met Zijn eigen rechtvaardigheid om satan de plaats te kunnen wijzen waar hij thuishoort, en tegelijkertijd de mensheid een middel aan te bieden om aan hetzelfde lot te ontkomen.
In Romeinen 3:26 schreef Paulus dat God Zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om te sterven voor onze zonden, ... zodat Hij Zelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Dat was het probleem. Hoe kon God vergeven, zonder Zijn eigen rechtvaardigheid te compromitteren? Hoe kon Hij de mens sparen en toch satan op zijn welverdiende einde wijzen? Het antwoord is: door Jezus.
Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had - dat is de duivel - teniet te doen en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. (Hebreeën 2:14-15)
Jezus schiep Adam niet alleen, maar door hem te verlossen, identificeerde Hij Zich ook in eigen Persoon met Adam en de gevallen mensheid. Door dit te doen, werd Hij het zoenoffer voor onze zonden.
Christus...Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven - door Zijn striemen bent u genezen...
Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. (1 Petrus 2:21, 24; 3:18).
Hier zien we de essentie van het kruis: de zondeloze Zoon van God werd geïdentificeerd met de zondige, gevallen mensheid. Als onze Plaatsvervanger nam Hij de schuld op Zich, betaalde ten volle onze straf, en stond weer op uit de doden; hierdoor maakte Hij het mogelijk voor God om zowel ons te vergeven als satan te veroordelen, zonder een compromis te sluiten met Zijn rechtvaardigheid.

Dank U Jezus, dat U Zich letterlijk identificeerde met ons als zondaars, zodat wij met U konden ruilen van identiteit en daardoor nu deel mogen hebben aan Uw zondeloze rechtvaardigheid! Dit is voor mij onvoorstelbare genade, Heer! Amen.