Shop Doneer

Draai om en in de aanval!

Leestijd: 3 min.
Vandaag kijken we naar Openbaring 12:7-11, een zeer markant Bijbelgedeelte dat erg nuttig voor ons is in onze studie over 'leven als zout en licht' in deze tijd. In dit Bijbelgedeelte wordt een beeld geschetst van het conflict in het einde der tijden waarin wij leven. Hieruit wil ik een belangrijke waarheid delen: deze laatste dagen zijn dagen van conflict. We zullen onze wapens van geestelijke oorlogvoering beslist nodig hebben.
Toen David zich voelde zoals ik gisteren beschreef, en hij tot de conclusie kwam dat hij wilde ontkomen aan de storm en de rukwinden (zie Psalm 55:8 en 9), toen keerde hij zich tegen zijn (geestelijke) vijanden en bad de woorden in Psalm 55:10: Verslind hen, Heere, verwar hun taal...
In een eerdere overdenking deelde ik hoe ik ontdekte dat dit waarschijnlijk het meest effectieve gebed is tegen de machten die vandaag in de wereld om ons heen tegen God opstaan. Ik heb het lange tijd elke dag gebeden. ,,Heer", zei ik dan, ,,U kent de mensen (en de geestelijke machten door wie zij worden aangestuurd) die tegen U opstaan en zich tegen U verzetten. U kent degenen die afwijzend tegenover U staan, Uw Messias, Uw Woord en Uw Geest - allen die opstaan tegen Uw mensen en tegen Uw doelen in de wereld. Nu ik deze vijanden van het kruis heb genoemd, is dit mijn gebed: Verslind hen, Heere, verwar hun taal. Richt hun tongen tegen elkaar."
Ik heb gemerkt dat God trouw is in het beantwoorden van dit gebed. Als we op deze manier bidden, brengen deze vijanden zichzelf ten val. Er is niets anders nodig. Het is zo'n kort, simpel en effectief gebed, en het breekt hun hele fundament af. Het is duidelijk dat David, voor hij dit bad in Psalm 55, door een angstig moment heenging. Hij riep het uit:
O God, neem mijn gebed ter ore, verberg U niet voor mijn smeken, sla acht op mij en verhoor mij. Ik zwerf rond in mijn klagen en kreun, vanwege het schreeuwen van de vijand, vanwege de goddeloze die angst aanjaagt. Want zij storten onrecht over mij uit, in toorn haten zij mij... Vrees en beven komen over mij, huiver bedekt mij. Daarom zeg ik: Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif! Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon. Zie, ik zou ver weg zwerven, ik zou overnachten in de woestijn. Ik zou mij haasten zodat ik zou ontkomen aan de rukwind, aan de storm. (Psalm 55:2-4,6-9)
David wilde gewoon een uitweg uit de situatie waar hij zich in bevond. In het volgende vers zegt hij: want ik zie geweld en onenigheid in de stad (Psalm 55:10). De hele gebeurtenis waarmee David geconfronteerd werd, was tot stand gebracht door mannen van geweld en onenigheid. Daarin vond David ook het antwoord. Het hielp niet om weg te rennen, hij moest zich omdraaien en aanvallen. Dus hij bad: ,,Verslind hen, Heere, verwar hun taal." Nogmaals, als Gods mensen zo bidden, dan zullen ze overwinnen.
Eigenlijk heeft dit gebed alleen al de kracht om de machten van de antichrist en van atheïsme in de wereld van vandaag ten val te brengen. Ik heb het gebeden, en ik heb het zien gebeuren. We moeten allemaal zo bidden tot de taak is volbracht. We moeten niet weglopen. De Bijbel leert ons om moedig te zijn, ons om te draaien en te vechten.

Heer van de hemelse legers, wat een voorrecht dat ik mij moedig mag omdraaien en ten aanval gaan in de geestelijke wereld. Ik proclameer Uw overwinning Heer Jezus, en ik bid U ten aanzien van de geestelijke vijanden en de anti-christelijke machten: Verslind hen Heer, verwar hun spraak, opdat de overwinning van Jezus aan het kruis doorwerkt tot in de uithoeken van de aarde! Amen.