Shop Doneer

Een beroep doen op Gods zegen

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal voortdurend een offer van lofprijs brengen
De climax van de priesterlijke zegen die Aäron en zijn nageslacht over het volk Israël moesten uitspreken was als volgt:
Zo moeten zij mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ik, Ik zal hen zegenen. (Numeri 6:27)
Vaak zijn de meest effectieve gebeden die we voor anderen kunnen opzenden, gebeden van lofprijs en dankzegging, waarin we een beroep doen op de naam van de Heer Jezus. Als we de naam van Jezus leggen op de mensen waarvoor we bidden, dan doen we een beroep op Gods zegen op hen. Weinig christenen realiseren zich hoe we mensen in hun geest omhoog tillen, door eenvoudig God te prijzen voor hen. Dit is een belangrijk onderdeel van de bediening van voorbede.
De 'biddende Hyde' was een buitengewone zendeling in Punjab, India in de vorige eeuw, toen India nog een kolonie van Engeland was. Hyde's bediening was gebed; al het andere was daaraan ondergeschikt. Op een dag ontmoette hij een Indiase evangelist, die hij ineffectief en koud vond. Toen hij voor deze man begon te bidden, zei hij: ,,Heer, U weet hoe broeder zus en zo is..." De Heilige Geest onderbrak hem echter en liet hem Spreuken 30:10 zien:
Belaster een slaaf niet bij zijn meester: hij zou je vervloeken en het zou je duur komen te staan. (WV)
Broeder Hyde veranderde ter plekke zijn benadering. Hij begon te denken aan de goede dingen in het leven van deze man, en hij ging God daarvoor danken. Binnen een paar maanden werd deze man zeer succesvol in zijn bediening. Wat had hem veranderd? Het feit dat hij niet werd veroordeeld in gebed, maar juist het object was van dankzegging.
God leerde me dat als ik Hem niet voor iemand kan danken, ik waarschijnlijk ook geen recht heb om voor hem of haar te bidden. Dan kan ik beter niet bidden, want dat zou alleen nog maar schade aanrichten. Zoals in Numeri 6:27 staat:
Zo moeten zij mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ik, Ik zal hen zegenen.

Dank U Heer. Ik prijs U! Ik proclameer dat ik niet een van uw knechten belaster, maar juist een beroep doe op uw zegen voor de ander. Vader zegen de mensen die ik komende jaar ontmoet, waar ik mee werk, met wie ik omga... Maak mij tot een zegen voor hen. Ik zal voortdurend een offer van lofprijs brengen. Amen.