Shop Doneer

Een dubbele doop

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 177

Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.
(Hebreeën 11:29)
Een dubbele doop
Gisteren begonnen we met kijken naar de geschiedenis van de verlossing van Israël uit Egypte, als ‘model’ of voorbeeld voor ons vandaag. We bekeken de rol van Mozes en het paaslam. De volgende twee stadia in Israëls verlossing uit Egypte worden door Paulus beschreven in 1 Korinthiërs 10:1–4:
En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee heen zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke steenrots, die volgde, en de steenrots was Christus.
Paulus zegt dat deze ervaringen van Israël in het Oude Testament niet zomaar interessante historische gebeurtenissen zijn uit het verleden, maar dat ze ook een dringende en belangrijke boodschap bevatten voor ons als christenen in deze tijd: En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons (vers 6). ... Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons voorbeeld (als gedragspatroon, red.) en ze zijn beschreven tot waarschuwing (ter lering, ter aansporing, red.) voor ons (vers 11).
Laten we met dit in gedachten nog even terugkijken op vers 1-4. Allereerst merken we op, dat in deze vier verzen dat heel korte maar belangrijke woordje ‘allen’ niet minder dan vijfmaal voorkomt. God laat voor geen enkele uitzondering ruimte. Deze dingen zijn voor heel Zijn volk. Wat zijn de speciale patronen waar Paulus het hier over heeft? Het zijn vier opeenvolgende ervaringen:
a) zij waren allen onder de wolk
b) zij gingen allen door de zee heen
c) zij aten allen hetzelfde geestelijke voedsel
d) ze dronken allen dezelfde geestelijke drank
Wat is hieruit de les voor ons als christenen vandaag? De eerste twee – het onder de wolk zijn en het door de zee heengaan – waren op zichzelf staande ervaringen, die maar eenmaal plaatsvonden. Het tweede paar – het eten en drinken van geestelijk voedsel en geestelijke drank – waren doorgaande ervaringen die over een langere tijdsperiode met regelmaat werden herhaald.
Laten we beginnen met de ervaringen die slechts eenmaal plaatsvonden: het onder de wolk zijn en het door de zee heengaan. De sleutel tot het begrijpen hiervan wordt aangereikt in een specifieke uitdrukking, die Paulus gebruikt in verband hiermee. Hij zegt: allen zijn in Mozes gedoopt in de wolk en in de zee. Deze twee ervaringen komen overeen met twee vormen van doop. De doop in de wolk voor Israël komt overeen met de doop in de Heilige Geest voor de christen. De doop in de zee voor Israël komt overeen met de doop in water voor de christen.
Als wij morgen en overmorgen de details nagaan van deze twee ervaringen van Israël, dan zullen we zien hoe nauwkeurig elk daarvan is als een patroon van de overeenkomstige ervaring voor christenen van vandaag.
Hemelse Vader, dank U wel dat ook ik in mijn doortocht door de woestijn van mijn bestaan hier op aarde dagelijks geleid mag worden door de wolk van Uw Geest en dat mijn ‘doortocht’ door het water van de doop mij verzekert van mijn identiteit als deel van Uw volk en mijn tocht naar het door U beloofde land! Amen.