Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Een eeuwig principe

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we een gecombineerd beeld; Jezus als het Lam èn de Leeuw. Hierin vinden we een eeuwig principe: in Gods logica is zachtmoedigheid de aangewezen weg tot ware kracht. Dat principe verschilt hemelsbreed van de gangbare menselijke logica. In feite zegt God: ''Als je sterk wilt zijn, dan moet je zwak worden. Als je verhoogd wilt worden, dan moet je eerst nederig zijn.'' Paulus schreef in 1 Korinthiërs over het soort mensen dat God aanneemt als de zijnen:

Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid, wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. (1 Korinthiërs 1:20-24)

Hij besluit met de opmerking: Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen (vers 25). Dit alles zien we terug in het beeld van het Lam en de Leeuw. Hoe dwaas het ook lijkt voor ons natuurlijke verstand, het Lam omvat de ultieme openbaring van Gods wijsheid en kracht.

Merk op wat Paulus zegt over zijn eigen ervaringen:

En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaring niet zou verheffen, is mij een scherpe doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij zou wijken. En Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het liefst zal ik dus meer in mijn zwakheden roemen, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in mishandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.(2 Korinthiërs 12:7-10)

Dit is de les van het Lam en de Leeuw. Als je sterk wilt zijn in Gods kracht, dan moet je zwak zijn in je eigen kracht. Als je verhoogd wilt worden, dan moet je je vernederen. De enige manier om een leeuw te worden, is door te beginnen als een lam. Dat is de wijsheid van God, maar voor mensen is het dwaasheid. Het is de kracht van God, maar door mensen wordt het beschouwd als zwakheid. Dank God dat Jezus voor eens en voor altijd bewees, dat de dwaasheid van God veel wijzer is dan de wijsheid van mensen, en dat de zwakheid van God sterker is dan de kracht van mensen. Alles wordt samengevat in het Lam dat de Leeuw werd.

Gebed van de dag

Heer Jezus, vandaag stap ik opnieuw in Uw leerschool van verootmoediging en spreek uit dat ik bereid ben te worden als een lam. En als ik aanloop tegen hardnekkige beproevingen of problemen, dan zeg ik met Paulus: Heer, juist in mijn zwakte bent U sterk; Uw genade is voor mij genoeg! Dank U, Heer!

Gebed voor DPM wereldwijd

THAILAND

Bid dat de vertaling van ‘Fundament van geloof door bijbelstudie’ goed verloopt. Het plan is om het na het proeflezen in september klaar te hebben om gedrukt te worden.

DANKPUNTEN THAILAND

  • De vertaling in het Thai van onderwijsbrieven en proclamatiekaarten is begonnen.
  • Een belangrijke medewerker heeft ons geïntroduceerd bij een Thais/Singaporees echtpaar in Bangkok, dat van Dereks onderwijs houdt. Ze willen graag betrokken raken bij het werk omdat ze een grote behoefte zien aan zijn materiaal, en goede connecties hebben om bekendheid te kunnen geven aan ons werk.