Shop Doneer

Een gave ontvangen we door geloof

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 154

Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest,
Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.
(1 Korinthiërs 12:11)
Een gave ontvangen we door geloof
Gisteren zagen we hoe Petrus en zijn metgezellen overtuigd waren dat Cornelius en zijn huisgenoten de Heilige Geest hadden ontvangen, toen ze hen in tongen hoorden spreken.
De conclusie van de andere leiders van de gemeente in Jeruzalem lezen we in het volgende vers, Handelingen 11:18: En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt.
Wat overtuigde andere apostelen ervan dat de heidenen de verlossing door het geloof in Christus konden ontvangen in dezelfde mate als de Joden? Dat was het feit dat deze heidenen in tongen spraken.
In de weergave van de gebeurtenissen wordt nergens enige indruk gewekt dat Petrus, of een van de andere apostelen, ooit gezocht heeft naar een ander bewijs dan dat van het spreken in tongen. Er is geen sprake van dat ze gingen wachten totdat er geestelijke vrucht openbaar werd.
Wat dit betreft was de handelwijze van de apostelen volkomen logisch. Niet omdat vrucht onbelangrijk is, maar omdat vrucht naar zijn wezen iets heel anders is dan een gave. Een gave ontvangen we simpelweg door geloof; vrucht ontstaat door een langzaam en geleidelijk proces, dat onder meer aanplanten, verzorgen en kweken omvat.
De doop in de Heilige Geest is een gave - een op zichzelf staande ervaring - die iemand ontvangt door geloof. Het bewijs dat iemand deze gave ontvangen heeft, is dat hij in andere tongen spreekt. Een van de redenen waarom deze gave wordt geschonken, is dat deze gave het mogelijk maakt dat iemand daarna meer en betere geestelijke vrucht draagt dan hij anders ooit gekund zou hebben. Het is niet verkeerd om het belang van geestelijke vrucht te beklemtonen. Wel is het verkeerd wanneer wij een gave verwarren met een vrucht, door het bewijs dat een gave is ontvangen te verwarren met het doel waarvóór de gave is ontvangen.
Volgende week zullen we nog een aantal andere misverstanden bekijken die verband houden met het spreken in tongen als bewijs voor het ontvangen van de doop in de Heilige Geest.
Heer, ik prijs U voor de vrucht van Uw Geest en wil U vragen of U mij helderheid wilt geven over de dingen omtrent de gaven van Uw Geest die ik nog niet helemaal begrijp of doorgrond. Dank U voor het helder zicht dat Uw Geest mij geven wil. Amen.