Shop Doneer

Een heldere, persoonlijke keuze!

Leestijd: 2 min.
Mijns inziens zijn er vier belangrijke stappen die ertoe leiden dat we gaan leven uit 'de vreze des Heren'.De eerste stap vinden we in Spreuken 1; dit hebben we al eerder besproken.
De Wijsheid, hier gepersonificeerd, doet een beroep op de mens. De tekst geeft aan dat veel mensen zich afkeren van de roepstem van de Wijsheid en deze verwerpen, met alle gevolgen van dien:
Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij ernstig zoeken, maar zij zullen Mij niet vinden, omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen. Zij hebben Mijn raad niet gewild, al Mijn bestraffingen hebben zij
verworpen. (Spreuken 1:28-30)
Om iemand te zijn die de Heer vreest, moet er ten eerste een heldere persoonlijke keuze worden gemaakt. We moeten zeggen: ,,Almachtige God, ik kies ervoor, hoe dan ook, gemaakt te worden tot iemand die U vreest. Daartoe ben ik bereid; daar kies ik voor; dat is mijn besluit." Vervolgens zullen we wijze raad en zo nodig bestraffing (of met een oud woord 'tuchtiging') moeten accepteren, zoals ook uit de bovenstaande tekst blijkt. Over mensen die de Here niet vrezen, zegt de Wijsheid: ,,Zij hebben Mijn raad niet gewild, al Mijn bestraffingen hebben zij verworpen..." (vers 30). Zulke mensen laten zich niet corrigeren en niet onderwijzen.
Stap twee bepaalt ons bij de bron van de vreze des Heren: de Heilige Geest. We stonden eerder al stil bij de passage uit Psalm 34:12, waar de Heilige Geest tegen Gods kinderen zegt: Kom, kinderen, luister naar Mij; Ik zal jullie de vreze des Heren leren. We moeten dus gewillig zijn om ons door de Heilige Geest te laten onderwijzen, we moeten naar Hem willen luisteren. Het is onbeleefd iemand die ons wil spreken de rug toe te keren, hem te negeren en niet naar hem te luisteren. Ik ben bang dat Gods kinderen de Heilige Geest op die manier vaak onbeleefd behandelen. Hij wil tot ons spreken, maar wij hebben andere ideeën en prioriteiten; we luisteren niet en leren niet.
Als we werkelijk besluiten de vreze des Heren te zoeken, dan moeten we ons helemaal gewonnen geven aan de Heilige Geest: ,,Heilige Geest, onderwijs mij; ik wil echt luisteren; help mij naar U te luisteren en van U te leren." Als we de vreze des Heren willen leren kennen, dan moeten we gevoelig worden voor de Heilige Geest. Hij is de Gids, Hij is de Leraar; Hij is het die tegen Gods kinderen zegt: "Kom, kinderen, luister naar Mij; Ik zal jullie de vreze des Heeren leren."

Vader, dank U wel voor Uw geduld met mij, en dat ik het voorrecht mag kennen onderwezen te worden door Uw Heilige Geest. Leer mij te wachten en luisteren naar die stille stem, die mij steeds weer leert Uw naam te vrezen en mijn leven in te richten naar Uw weg. Amen.