Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Een nieuwe orde

Leestijd: 3 min.
Op de derde dag stond Jezus op uit het graf. Toen Hij opstond, was Hij het Hoofd van een nieuwe 'familielijn', een nieuwe orde. Hij was de Eerstgeborene uit de doden, de Vorst van de koningen van de aarde. Deze twee beschrijvingen van Hem staan altijd samen in de Bijbel. Kijk bijvoorbeeld naar Kolossenzen 1:18:
Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is [het begin van een nieuwe familielijn], de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
In de eerste schepping was het door Hem dat alles werd geschapen (zie Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16). Hij was voor alle dingen, en door Hem bestaan alle dingen (zie Kolossenzen 1:17). Maar in de nieuwe schepping is Jezus het Hoofd, het Begin, de Eerstgeborene uit de doden, de eerste die opstond uit de dood. Johannes schreef in Openbaringen:
...en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. (Openbaring 1:5)
Omdat Jezus de Eerstgeborene uit de doden is, is Hij ook de Vorst van de koningen der aarde geworden. Zie je dat de titel 'Vorst' of 'Heerser' nu aan Jezus verbonden wordt? Ooit was satan de vorst van deze wereld. Maar sinds de dood en opstanding van onze Heer, is Jezus de Vorst van de koningen der aarde!
Het is belangrijk dat je dit duidelijk ziet vanuit de Bijbel. Als een student van het Oude Testament en als predikant onder de Joden, maakt het me altijd blij om naar Messiaanse Bijbelteksten te kijken die vervuld zijn in Jezus de Messias. Laten we eerst eens kijken naar de Messiaanse Psalm 89.
Híj zal tot Mij roepen: U bent Mijn Vader, Mijn God en de rots van mijn heil. [Dit gaat over Christus, Die roept naar de Vader. Kijk eens wat de Vader antwoordt:] Ja, Ik zal Hem tot een Eerstgeboren Zoon maken, tot de Allerhoogste van de koningen van de aarde. (Psalm 89:27-28)
De bovenstaande verzen wijzen niet naar vóór de schepping, waar Jezus de Eniggeboren Zoon van de Vader was. Hier werd Hij de Eerstgeborene door opnieuw geboren te worden uit de doden. Vat je deze waarheid? Dit is de nieuwe schepping, de nieuwe familielijn, waarvan Jezus het Hoofd en het Begin is. Laten we nu eens kijken naar Psalm 2:
Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde. (Psalm 2:1-2)
Volgens het boek Handelingen weten we dat deze verzen zijn vervuld toen Jezus voor een rechtsgeding moest verschijnen voor de heidense heerser en voor de Joodse Raad. Hij werd door beiden veroordeeld en afgewezen (zie Handelingen 4:24-28). Deze heersers zeiden toen:
Laten wij Hun banden verscheuren [de banden van de Drie-enige God] en Hun touwen van ons werpen! (Psalm 2:3).
Met andere woorden, de mensen zeiden: ,,We willen niet dat deze Man over ons heerst. We moeten deze Jezus niet. 'Wij hebben geen koning dan de keizer!' (Johannes 19:15)." Ik kan er niet omheen dat dit de meest rampzalige uitspraak was die de Joden ooit hebben gedaan. ,,We hebben geen koning dan de keizer!" Kijk eens hoe zij hebben geleden onder de keizer! Maar ze kozen ervoor.
Wat een zegen dat het effect van deze woorden niet voor altijd van kracht is gebleven, maar dat sinds 1948 voor onze ogen de vele profetieën in vervulling gaan dat God Zijn eerste verbondsvolk Israël herstelt, en dat wij - als Kerk van Jezus de Messias - mogen delen in dat herstel!

Hemelse Vader, dank u wel dat U trouw bent aan U beloften en dat U in deze tijd Uw beloften aan Israël zichtbaar vervult en dat wij - als Uw Kerk - mogen delen in dat herstel. Dank U voor Uw Zoon de Here Jezus, de Koning der koningen, die Zijn bloed liet vloeien om ons te laten delen in de genezing, de redding en het herstel van Israël! Amen.