Shop Doneer

Een overwinnende kerk

Leestijd: 1 min.
Gisteren leerden we een belangrijke sleutel voor de geestelijke strijd en pasten die toe op persoonlijk niveau. Maar dit principe geldt ook voor de Kerk als geheel. We zagen dat midden in de geestelijke strijd de Heilige Geest het vaandel van Jezus' naam opheft, zodat de soldaten kunnen hergroeperen.
Dat is wat er gebeurt in deze tijd. De druk en de duisternis nemen toe, maar over de hele wereld heft de Heilige Geest de banier van de naam van de Heer Jezus Christus omhoog, en Gods volk trekt naar die banier toe, ongeacht de denominatie waar de gelovigen uit afkomstig zijn of wat voor andere zaken hen ook maar van elkaar scheidden.
Laten we tot slot kijken naar het beeld van de overwinnende kerk, dat geschetst wordt in Hooglied.
Schoon zijt gij, mijn liefste, als Tirsa, liefelijk als Jeruzalem, geducht als krijgsscharen met banieren (Hooglied 6:4, NBG).
En opnieuw in Hooglied 6:10:
Wie is zij, die er uitziet als de dageraad, schoon, gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren? (Hooglied 6:10, Statenvertaling)
We weten dat in Hooglied gesproken wordt over de bruid van Christus, maar hier blijkt dat dit ook het leger van Christus is. De bruid is ook het leger. Het is heel interessant dat in de twee beelden die Efeziërs geeft van christenen het eerste de bruid is en het tweede het leger. We zijn dus zowel de bruid als het leger, en we zullen op het podium van de geschiedenis naar voren treden, zoals geprofeteerd in Hooglied, als een leger, een ontzagwekkend leger met zijn banier. Welke banier? De naam van de Heer Jezus Christus!.

Machtige Heer van de hemelse legers, vandaag doe ik voorbede dat uw kinderen zich in toenemende mate groeperen rond de banier van Uw naam. Ik bid dat het ontzagwekkende leger van Jezus Christus naar voren treedt op het wereldtoneel en de overwinning van zijn naam proclameert. Amen.