Shop Doneer

Een persoonlijke brief

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 194

En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.
(Handelingen 4:33)
Een persoonlijke brief
Er zijn veel Schriftteksten die de nadruk leggen op de oppermachtige plaats die Jezus Christus gekregen heeft. In Efeziërs 1:20-23 lezen we bijvoorbeeld:
God heeft Hem uit de doden opgewekt en aan Zijn rechterhand in de hemel gezet, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.
En opnieuw in Filippenzen 2:9: Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam.
In Hebreeën 1:3-4 lezen we: Nadat Hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, heeft Hij Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen.
Door deze en andere schriftplaatsen begrijpt iedere gelovige door het geloof dat Jezus Christus niet alleen uit de doden is opgestaan; Hij is ook opgevaren en verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. Maar de gelovige die de doop in de Heilige Geest ontvangt, krijgt daarmee een nieuw soort rechtstreeks en persoonlijk bewijs en zekerheid van de verheerlijking van Christus in macht en heerlijkheid bij de troon van de Vader.
Vaak, als een geliefde ons verlaat op reis naar de een of andere nieuwe of verre bestemming, dringen wij erop aan: ‘Zorg vooral voor dat je ons schrijft (of tegenwoordig: belt of mailt) en laat weten dat je veilig bent aangekomen.’ Als dan dat bericht of die brief komt, in het eigen handschrift van de geliefde en met het poststempel met de naam van de plaats van bestemming, dan weten we met volle zekerheid dat hij (of zij) echt op de plaats is waarover hij ons vóór vertrek heeft verteld.
Zo is het ook met de doop in de Heilige Geest. Voor de discipelen op de Pinksterdag – en voor iedere gelovige die daarna dezelfde ervaring heeft gehad – is het als een persoonlijke brief die hij rechtstreeks van Christus heeft ontvangen. Het poststempel op de brief is ‘Heerlijkheid’ en de boodschap luidt: ‘Ik ben hier, zoals Ik heb gezegd, op de plaats van alle autoriteit en kracht.’
Heer, wat een geweldige, heerlijke waarheid is het dat U na Uw hemelvaart daadwerkelijk op Uw bestemming bent aangekomen: verhoogd aan de rechterhand van de Vader, bekleed met alle autoriteit en macht, die U ons overvloedig ter beschikking stelt voor ons verblijf en het functioneren in Uw werk hier op aarde. Dank U wel! Amen.